Idea promocji wolontariatu w naszym lokalnym środowisku, stała się tematem konferencji, jakie przeprowadzono 17 i 18 stycznia. Organizatorami wydarzeń była przemyska Caritas oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Konferencje pn.: „Wolontariat w trosce o człowieka” odbyły się w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (17 styczeń) oraz w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku (18 styczeń). Adresatami wydarzeń byli m.in. samorządowcy, dyrektorzy miejscowych szkół, nauczyciele, opiekunowie kół Caritas oraz innych podmiotów zajmujących się działalnością wolontariacką a także uczniowie.

W konferencjach wzięli udział Rektorzy uczelni w Jarosławiu i w Sanoku, Podkarpacki Kurator Oświaty, Dyrektorzy i pracownicy PCEN z Rzeszowa, Przemyśla i Krosna, lokalni samorządowcy, pracownicy socjalni, pedagodzy, nauczyciele akademiccy, studenci, pracownicy Caritas oraz wolontariusze.   

W programie spotkań podjęto m.in. tematy dotyczące aksjologii wolontariatu oraz jego prawnych aspektów. Istotnym wątkiem wydarzeń były liczne prezentacje dotyczące tzw. „dobrych praktyk”. Swoimi dotychczasowymi działaniami podzielili się m.in. wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas w Piwodzie, Publicznego Liceum Katolickiego w Jarosławiu, studenci PANS w Jarosławiu, przedstawiciele Zespołu Szkół w Pobiednie oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku. O bogatych i różnorodnych działaniach w tej materii opowiedzieli także: Prezes Powiatowego Centrum Wolontariatu w Sanoku oraz przedstawiciele gmin Tryńcza oraz Bukowsko.

Miłym akcentem wydarzeń były także występy muzyczne uczniów z miejscowych szkół.

Zorganizowane konferencje stały się okazją do przypomnienia wartości wolontariatu, jego misji oraz założeń a także polem do wymiany bogatych w tej kwestii doświadczeń. Promocja idei wolontariatu a nade wszystko konkretne działania na rzecz potrzebujących w naszych środowiskach życia wciąż wymagają zaangażowania wielu podmiotów oraz sił ludzkich. Ufamy, że zrealizowane wydarzenia skutecznie przyczynią się do konkretnych działań i rozwiązań na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. 

Wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie i przebieg konferencji wyrażamy słowa wdzięczności.

Ks. dr Paweł Konieczny – Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej