O PROJEKCIE

Projekt „Wsparcie opiekuńcze w Gminie Adamówka i DDP w Zboiskach” realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nr Projektu: RPPK.08.03.00-18-0049/20

W okresie od 1 marca 2021 roku do 30 września 2023 roku  CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ realizuje projekt „Wsparcie opiekuńcze w Gminie Adamówka i DDP w Zboiskach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 30 osób starszych (21 kobiet i 9 mężczyzn w wieku powyżej 60 roku życia) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (OPWWCF) tj. osób, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, z terenu powiatu sanockiego oraz Gminy Adamówka w okresie 01.03.2021 – 30.09.2023 poprzez świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (mobilnej opieki domowej) dla 10 OPWWCF po 60 roku życia z terenu Gminy Adamówka oraz kontynuowanie wsparcia w ramach Dziennego Domu Pomocy (DDP) w Zboiskach dla 20 OPWWCF po 60 roku życia z  terenu powiatu sanockiego.

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu

01.03.2021 – 30.09.2023 r.

Całkowity budżet projektu 2 002 736,16 zł
Dofinasowanie

1 898 371,75 zł

Wkład własny

104 364,41 zł

Beneficjenci Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałe na terenie powiatu sanockiego oraz Gminy Adamówka
Formy wsparcia

– mobilna opieka domowa świadczona w postaci usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Adamówka,
– wsparcie realizowane w ramach DDP w Zboiskach dla mieszkańców powiatu sanockiego