Rekrutacja

Rekrutacja do projektu
„Usługi mobilne w Gminach Grodzisko Dolne, Tryńcza, Markowa, Miasto Przemyśl oraz DDP w Przemyślu”

Fundacja AMICO zaprasza do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Usługi mobilne w Gminach Grodzisko Dolne, Tryńcza, Markowa, Miasto Przemyśl oraz DDP w Przemyślu” nr projektu RPPK.08.03.00-18-0053/22 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Beneficjentami mogą być osoby powyżej 60 roku życia potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,  które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, zamieszkałe na terenie gminy Grodzisko Dolne, Tryńcza, Markowa, Miasto Przemyśl – usługi mobilne, oraz zamieszkałe na terenie powiatu przemyskiego i Miasta Przemyśl – DDP w Przemyślu, w okresie od 01.11.2022 do 31.12.2023.

W ramach projektu Uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

– mobilna opieka domowa świadczona w postaci usług opiekuńczych – na terenie gmin Grodzisko Dolne, Tryńcza, Markowa oraz Miasta Przemyśla
– wsparcie realizowane w ramach DDP w Przemyślu


Do pobrania:

Formularz rekrutacyjny
Załączniki
Regulamin rekrutacji