Wsparcie opiekuńcze w powiecie bieszczadzkim

Projekt

„Wsparcie opiekuńcze w powiecie bieszczadzkim”

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Nr Projektu: RPPK.08.03.00-18-0045/20W okresie od 1 lutego 2021 roku do 31 sierpnia 2023 roku  CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ realizuje projekt „Wsparcie opiekuńcze w powiecie bieszczadzkim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 36 osób (25K i 11M) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (OPWWCF) po 60 roku życia z terenu powiatu bieszczadzkiego poprzez świadczenie usług mobilnej opieki domowej dla 6 OPWWCF (3 K i 3 M) po 60 roku życia oraz kontynuowanie wsparcia w ramach Dziennego Domu Pomocy (DDP) w Ustrzykach Dolnych dla 30 OPWWCF (22K i 8M) po 60 roku życia z terenu powiatu bieszczadzkiego w okresie 01.03.2021 – 31.08.2023 r.

 


Informacje ogólne


Okres realizacji projektu

01.02.2021 – 31.08.2023 r.


Całkowity budżet projektu

1 938 947,47 zł

Dofinasowanie

1 834 560,09 zł

Wkład własny

104 387,38 zł

Beneficjenci

Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałe na terenie powiatu bieszczadzkiego

Formy wsparcia

– mobilna opieka domowa świadczona w postaci usług opiekuńczych,
– wsparcie realizowane w ramach DDP w Ustrzykach Dolnych