Zadania asystenta kościelnego Szkolnego Koła Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Asystent Koła sprawuje opiekę duchową nad Kołem i czuwa nad zgodnością działalności Koła z nauczaniem Kościoła Katolickiego i przyjętym regulaminem Koła.

Opieka duchowa przejawia się w następującym działaniu:

  • kształtowanie osobowości wolontariuszy w duchu Encykliki Papieża Benedykta XVI „Deus Caritas est”,
  • krzewienie czynnej miłości bliźniego,
  • troska o rozwój kultu Miłosierdzia Bożego (koronka do Miłosierdzia Bożego),
  • regularne spotkania formacyjne połączone z modlitwą, Eucharystią i konferencją formacyjną,
  • formacja i integracja grupy poprzez dni skupienia i rekolekcje,
  • inspirowanie do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego,
  • angażowanie członków SKC do udziału w liturgii parafialnej,
  • kontakt z opiekunem Koła.

Asystent kościelny koordynuje współpracę Koła z Caritas Archidiecezji Przemyskiej i Parafialnym Zespołem Caritas oraz bierze czynny udział w akcjach Koła i zebraniach Zarządu Koła.