logo2

Trwałość Projektu

W związku z zakończeniem z dniem 31.12.2023r. realizacji projektu
„Mobilna opieka w powiecie przemyskim”
Fundacja AMICO informuje o możliwości skorzystania z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.
Odbiorcami wsparcia mogą być osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałe na terenie powiatu przemyskiego.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 16 676 90 60.

Usługi opiekuńcze mogą być świadczone osobom:

  • które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych;
  • nie mają możliwości samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowej czynności dnia codziennego;
  • zamieszkują w dniu złożenia Formularza Rekrutacyjnego, (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny Dz.U. 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn.zm., art. 25. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) na terenie Województwa Podkarpackiego tj. na terenie powiatu przemyskiego;
  • posiadają zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza POZ lub lekarza specjalisty stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o udział wewsparciu wymaga pomocy innych osób;
  • osoby, które nie otrzymały dotychczas wsparcia w postaci usług opiekuńczych lub otrzymały je w innym zakresie niż te, o które ubiega się w ramach wsparcia Fundacji AMICO;
  • osoby, które ukończyły 60 lat.