Projekt „Kompleksowe wsparcie opiekuńcze w Mieście Przemyśl i powiecie przemyskim”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna 

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Umowa o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.08.03.00-18-0055/19-00

 

W okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas realizuje projekt „Kompleksowe wsparcie opiekuńcze w Mieście Przemyśl i powiecie przemyskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 94 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez świadczenie usług mobilnej opieki domowej dla 64 osób niepełnosprawnych, utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Przemyślu dla 30 osób z terenu miasta Przemyśl i powiatu przemyskiego oraz szkoleń i doradztwa dla 16 opiekunów faktycznych z terenu miasta Przemyśl i powiatu przemyskiego w okresie 01.04.2020-31.12.2022.