Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży rozpoczęło realizację projektu „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie pomocy społecznej” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Inwestycja A.3.1.1. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

Niniejsza inicjatywa realizowana jest przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży (lider projektu) we współpracy z Województwem Podkarpackim/Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (partner projektu).

W ramach przedmiotowego projektu utworzona zostanie nowa placówka kształcenia, szkolenia i egzaminowania o zasięgu ogólnokrajowym – Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie pomocy społecznej, która zlokalizowana będzie w Przemyślu, przy ul. Łukasińskiego 20 (w budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) i która zostanie wpisana do systemu oświaty  w terminie do 31.12.2024r.

Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie pomocy społecznej realizować będzie działania  w czterech następujących obszarach:

I –  działalność edukacyjno-szkoleniowa:

Działalność BCU umożliwi uzyskiwanie, uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych następującym grupom odbiorców:

  • osobom dorosłym, które będą miały możliwość skorzystania z dwóch form kształcenia, tj.: 30 godzinnychszkoleń zawodowych, kończących się  wydanym branżowym certyfikatem umiejętności oraz 120godzinnych kursów zakończonych wydanym certyfikatem kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej),
  • osobom młodym: uczniom i studentom,którzy będą mogli skorzystać z 15 godzinnych branżowych szkoleń zawodowych, kończących się wydanym branżowym certyfikatem umiejętności,
  • nauczycielom kształcenia zawodowego, którym zaoferowane zostaną 15 godzinne szkolenia branżowe, kończące się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia branżowego.

W szkoleniach i kursach prowadzonych w formie stacjonarnej oraz w formie zdalnej, realizowanych w Branżowym Centrum Umiejętności udział weźmie co najmniej 300 osób.

W programie każdego ze szkoleń i kursów uwzględnione zostaną zagadnienia dotyczące cyfrowej oraz zielonej transformacji.

W ramach inicjatywy BCU, do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączona zostanie nowa kwalifikacja z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej), odpowiadająca na potrzeby dziedziny pomocy społecznej. Dla nowej kwalifikacji Branżowe Centrum Umiejętności pełnić będzie funkcję instytucji certyfikującej.

Branżowe Centrum Umiejętności prowadzić będzie również ośrodek egzaminacyjny w zakresie egzaminów zawodowych lub innych egzaminów właściwych dla dziedziny pomocy społecznej.

II – działalność integrująco-wspierająca:

Branżowe Centrum Umiejętności realizować będzie działania integrujące szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, uczelnie oraz sektor biznesu w ramach tzw. trójkąta wiedzy: szkoła – uczelnia – pracodawcy.

Ponadto, corocznie pozyskiwać będzie informacje od pracodawców dotyczące zapotrzebowania rynku pracy na umiejętności, kwalifikacje i zawody w dziedzinie pomocy społecznej.

Powołana zostanie Rada Branżowego Centrum Umiejętności, w skład której wejdą przedstawiciele powiatowej rady rynku pracy, wojewódzkiej rady rynku pracy, partnerzy społeczni, władze regionalne i lokalne oraz pracodawcy, w tym z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentujący sektor pomocy społecznej.

III- działalność innowacyjno-rozwojowa:

W Branżowym Centrum Umiejętności realizowane będą działania mające na celu zwiększanie transferu wiedzy, nowych technologii, wyników badań i analiz dotyczących pomocy społecznej. Upowszechniane będą rozwiązania z zakresu cyfrowej i zielonej transformacji oraz nowatorskie rozwiązania w kształceniu zawodowym, mające zastosowanie w dziedzinie pomocy społecznej. Realizowana będzie współpraca z instytutami i ośrodkami badawczymi.

IV- działalność doradczo-promocyjna:

Działalność Branżowego Centrum Umiejętności w niniejszym obszarze dotyczyć będzie w szczególności promocji zawodów i kształcenia w dziedzinie pomocy społecznej, wspierania szkół i placówek systemu oświaty oraz uczelni w realizacji doradztwa zawodowego, upowszechniania zmian wdrażanych w kształceniu zawodowym od 2019 r., a także wspierania osób z niepełnosprawnościami w wejściu na rynek pracy.

Branżowe Centrum Umiejętności realizować będzie koncepcję centrów doskonałości zawodowej CoVEs (and. Centres of Vacational Excellence).

Niniejszy projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 7 759 100,00 zł na podstawie umowy pomiędzy Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.