Trwałość projektu

 

W związku z zakończeniem z dniem 31.12.2023r. realizacji projektu

„Opieka mobilna w Gminie Zarszyn oraz DDP w Łańcucie i Przychojcu” Caritas Archidiecezji Przemyskiej informuje o możliwości skorzystania z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania oraz usług świadczonych w ramach DDP w Łańcucie i Przychojcu.

Odbiorcami wsparcia mogą być osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałe na terenie Gmin:

Gminy Zarszyn, Gminy miejskiej i wiejskiej Łańcut oraz powiatu leżajskiego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 16 676 90 60.

Usługi opiekuńcze mogą być świadczone osobom które:

  • ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych;
  • nie mają możliwości samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowej czynności dnia codziennego;
  • zamieszkują w dniu złożenia Formularza Rekrutacyjnego, (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny Dz.U. 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn.zm., art. 25. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) na terenie Województwa Podkarpackiego tj. na terenie Gmin: Gminy Zarszyn, Gminy miejskiej i wiejskiej Łańcut oraz powiatu leżajskiego;
  • posiadają zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza POZ/specjalisty stwierdzającego, iż osoba ubiegająca się o udział we wsparciu wymaga pomocy innych osób;
  • nie otrzymały dotychczas wsparcia w postaci usług opiekuńczych lub otrzymały je w innym zakresie niż te, o które ubiega się w ramach wsparcia Caritas;
  • ukończyły 60 lat.