Zadania opiekuna Szkolnego Koła Caritas (SKC)

W Szkolnych Kołach Caritas istotne zadania do wykonania stoją przed opiekunem, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły do opieki nad grupą. Opiekunowie SKC pełnią funkcje organizacyjne i wychowawcze.

Zadania organizacyjne:

 • formalności założycielskie,
 • zapoznanie uczniów z regulaminem i wdrażanie go w pracę charytatywną,
 • przeprowadzenie wyboru Zarządu Koła i ustalenie stałych terminów spotkań,
 • planowanie wraz z Zarządem działalności Koła,
 •  kontakt z dyrektorem szkoły,
 • przydział zadań i czuwanie nad ich realizacją,
 • kontakt z asystentem kościelnym,
 • troska o sprawny przepływ informacji,
 • współpraca z Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Zadania wychowawcze:

 • wychowywanie członków SKC w duchu miłości bliźniego,
 • integracja grupy poprzez regularne spotkania i udział w imprezach zewnętrznych,
 • uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka,
 • pogłębianie idei wolontariatu jako świadomej, dobrowolnej i darmowej działalności dobroczynnej na rzecz innych,
 • troska o harmonijny rozwój osobowości członka SKC,
 • inspirowanie do osiągania coraz lepszych wyników w nauce.