Rekrutacja do projektu „Opieka mobilna w Gminie Zarszyn oraz DDP w Łańcucie i Przychojcu”

Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Opieka mobilna w Gminie Zarszyn oraz DDP w Łańcucie i Przychojcu” nr projektu RPPK.08.03.00-18-0057/22 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Beneficjentami mogą być osoby powyżej 60 roku życia potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych przez co wymagają opieki lub wsparcia innych osób, zamieszkałe na terenie gminy Zarszyn – usługi mobilne oraz wsparcia realizowanego w ramach Dziennego Domu Pomocy w Łańcucie dla osób zamieszkałych na terenie gminy wiejskiej i miejskiej Łańcut i w ramach Dziennego Domu Pomocy w Przychojcu dla osób zamieszkałych na terenie powiatu leżajskiego w okresie 01.12.2022 – 31.12.2023.

W ramach projektu Uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:
– mobilna opieka domowa świadczona w postaci usług opiekuńczych w gminie Zarszyn,
– wsparcie realizowane w ramach DDP w Łańcucie i Przychojcu

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Opieka mobilna w Gminie Zarszyn oraz DDP w Łańcucie i Przychojcu” zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej dokumentami i złożenia Formularza Zgłoszeniowego.

Do pobrania:
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

2. Formularz rekrutacyjny
3. Załączniki – zaświadczenia
4. Załączniki – oświadczenia