Trwałość projektu

W związku z zakończeniem z dniem 31.12.2022r. realizacji projektu

 „Kompleksowe wsparcie opiekuńcze w Mieście Przemyśl i powiecie Przemyskim” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas  informuje o możliwości skorzystania z usług opiekuńczych.

Odbiorcami wsparcia mogą być osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałe na terenie miasta Przemyśl i powiatu przemyskiego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 16 676 90 60.


Usługi opiekuńcze mogą być świadczone osobom:

  • które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
  • nie mają możliwości samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowej czynności dnia codziennego;
  • zamieszkują w dniu złożenia Formularza Rekrutacyjnego, (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny Dz.U. 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn.zm., art. 25. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) na terenie Województwa Podkarpackiego tj. na terenie miasta Przemyśl lub powiatu przemyskiego;
  • posiadają zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza POZ stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o udział we wsparciu jest osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
  • osoby, które nie otrzymały dotychczas wsparcia w postaci usług opiekuńczych lub otrzymały je w innym zakresie niż te, o które ubiega się w ramach wsparcia Stowarzyszenia;
  • osoby, które ukończyły 60 lat.