O projekcie

Projekt „ Pomocna dłoń”

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna

Działanie 8.3

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Umowa o dofinansowanie Projektu nr:

RPPK.08.03.00-18-0044/17-00

 

 

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 29 lutego 2020 roku  CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ realizuje projekt „Pomocna dłoń” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest rozwój środowiskowych form pomocy poprzez wsparcie 80 os. starszych/niesamodzielnych oraz 75 opiekunów faktycznych poprzez świadczenie usług mobilnej opieki domowej, opieki sąsiedzkiej, turnusów wytchnieniowych oraz szkoleń i doradztwa dla opiekunów faktycznych na terenie pow. przeworskiego, jarosławskiego i leżajskiego w okresie 01.01.2018r. – 29.02.2020r.

 

Informacje ogólne

Okres realizacji projektu

01.01.2018 r. – 29.02.2020 r.

Całkowity budżet projektu

4 967 252,50 zł

Dofinasowanie

4 718 889,87 zł

Wkład własny

248 362,63 zł

Beneficjenci

Osoby starsze / niesamodzielne / niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatów przeworskiego, jarosławskiego i leżajskiego oraz ich opiekunowie faktyczni

Formy wsparcia

– mobilna opieka domowa świadczona w postaci usług opiekuńczych i asystenckich,

– turnusy wytchnieniowe,

– szkolenia dla opiekunów faktycznych oraz konsultacje prawne z zakresu spraw prowadzonych przez NFZ, ZUS, PEFRON

Skip to content