„Co takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu- swemu bliźniemu. Jest to bez mała „prawo istnienia”. Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości która przewyższa to, czego dokonał.

Z tego właśnie powodu wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjającym postępowi na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby, które podejmuje i konkretyzuje, uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka i na jego różne potrzeby.

Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym.”

Św. Jan Paweł II

 

Działanie

Miejsce i forma realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Rekrutacja

– zaproszenie do współpracy nowych uczestników / nowych uczniów

Apel, gazetka ścienna, ogłoszenia                                       – połączone z prezentacją grupy i jej działań, zaproszenie na pierwsze spotkanie w nowym roku pracy

Jesień

Wolontariusze

Formacja członków Zespołu / Koła Caritas

w kościele / w szkole lub innym miejscu spotkań

np. w pierwszy (poniedziałek) miesiąca

Asystent kościelny i opiekun/ przewodniczący

Systematyczne zebrania

Cała grupa (lub w pilnych sprawach  osoby zaangażowane)

W ustalony dzień tygodnia

Asystent kościelny i opiekun / przewodniczący

Uroczystość przyjęcia nowych członków

Do ustalenia np. apel w szkole, Msza św. w parafii o błogosławieństwo dla grupy

Tydzień Miłosierdzia, Dzień Wolontariatu – 5.XII.

Asystent kościelny i opiekun / przewodniczący

Dokumentowanie działań

Gazetka ścienna, informacja w internecie, kronika grupy.

Prowadzenie ogólnej dokumentacji finansowej, sporządzanie sprawozdań z życia grupy do gazetki ściennej, na stronę internetową parafii /szkoły i Caritas oraz prowadzenie kroniki

Cały rok

Wybrany skarbnik,

kronikarz

Pomoc w prowadzeniu świetlicy szkolnej, środowiskowej

Świetlica, zajęcia np. organizowanie czasu wolnego podopiecznym poprzez gry, zabawy, rozmowy, czytanie

Regularnie – np. w każdy piątek

Wolontariusze

Pomoc uczniowska

Pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywanie wiedzy poprzez spotkania matematyczne, językowe z młodszymi uczniami szkoły

Regularnie – np. w każdy czwartek w szkole

Wolontariusze

Pomoc w domach opieki

Odwiedziny w Domach Opieki Społecznej np. pomoc w organizowaniu imprez okolicznościowych i czasu wolnego, wspólna modlitwa

np. odwiedziny stałe 1 raz w tygodniu, oraz z okazji uroczystości

Wolontariusze

Akcje charytatywne

zbieranie funduszy na rzecz potrzebujących szkoły lub parafii np. loterie fantowe, festyny, sprzedaż własnych wyrobów cukierniczych, wyrobów z masy solnej itp.

wg potrzeb

Wolontariusze

Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, PZC z Parafii okolicznych

Włączenie się we wspólne działania regionalne

Cały rok

opiekun / przewodniczący, wolontariusze

Przypomnienie celów i zadań grupy.

Spotkanie informacyjne.

Patrz p. 1-10. Jak wyżej

Wrzesień

Asystent kościelny i opiekun / przewodniczący

Spotkanie sprawozdawczo – wyborcze

Wybór osób odpowiedzialnych za stałe zadania np.: do pracy na rzecz świetlicy, domu dziecka itp., sekretarza, skarbnika, kronikarza itd.

Jesień

Asystent kościelny i opiekun / przewodniczący

Akcja charytatywna na cmentarzu

Przygotowania do sprzedaży zniczy Caritas jako formy pozyskania ofiar

Okolice dnia Wszystkich Świętych

Wolontariusze

Przygotowanie akcji na rzecz hospicjum

Symboliczne zasadzenie żonkili,

Rozdzielenie zadań przy akcji pomocy dla hospicjum

Jesień

Asystent kościelny i przewodniczący

Udział w szkoleniu grup charytatywnych

dom rekolekcyjny Zboiska k. Sanoka,

Rajskie w Bieszczadach

Wg ogłoszeń,

Centrala Caritas

Dzień św. Mikołaja

Organizacja okolicznościowych upominków dla dzieci, spotkanie ze św. Mikołajem, np.: krótki spektakl

6 grudnia

Wolontariusze

Zbiórka żywności – akcja ogólnopolska

W marketach i sklepach osiedlowych

Piątek – sobota w grudniu

wolontariusze

Pomoc przedświąteczna

Rozdanie  żywności na święta dla ubogich rodzin Pomoc w przeprowadzeniu Akcji Caritas „Zbiórka żywności” w parafii

Czas adwentu

Wolontariusze

Pomoc w sprzedaży świec wigilijnych Caritas

współpraca z parafią

Adwent

Wolontariusze

Dzień Wolontariatu

Regionalne obchody Dnia Wolontariatu (5.XII.), dzień wspólnoty grup charytatywnych

5.XII.

Centrala Caritas

Spotkania świąteczne

Organizacja okazjonalnych spotkań z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, dziećmi z bardziej potrzebujących rodzin, np. choinka, spotkania świąteczne,

Boże Narodzenie – wigilia, opłatek

Wolontariusze

Pamięć o chorych i cierpiących –

wręczenie indywidualnie zredagowanego Listu do (chorej) Babci / Dziadka na przedstawieniu świątecznym lub odwiedzając chorych w ich domach, szpitalach

Dzień Babci i Dziadka

(lub czas kolędowy) wg potrzeb

Wolontariusze

Pamięć o chorych i cierpiących –

Przygotowanie i rozprowadzenie kart świątecznych dla chorych i samotnych, Kartki świąteczne połączone z prośbą o modlitwę za rodziny, parafię, itd.

Przy okazji kolędników, kolędowania lub wizyty duszpasterskiej kapłana

Wolontariusze

Pamięć o darczyńcach

Kartki dla sponsorów i darczyńców, przypomnienie więzi duchowej i odpowiedzialności w stałej pomocy

Święta okazjonalne

Wolontariusze

Wypoczynek – ferie

Organizacja odpoczynku zimowego, np. przygotowanie się do roli animatorów kolonijnych, nauka zabaw integracyjnych, śpiewu

Ferie zimowe

opiekun / przewodniczący, wolontariusze

Festyn karnawałowy

Organizacja i udział w balu charytatywnym na rzecz potrzebujących np. zbiórka zabawek, pomocy szkolnych do Domu Dziecka

Luty

Wolontariusze

Dzień Chorego

Msze św. w różnych rejonach diecezji, spotkania z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, chorymi, przygotowanie sakramentu chorych

Dzień Chorego 11.02.

Centrala Caritas,

Wolontariusze

Wiosenne szkolenia formacyjne

Udział w szkoleniu grup charytatywnych, dom rekolekcyjny w Zboiskach lub  Rajskiem

Wg ogłoszeń,

Centrala Caritas

Wielkopostna jałmużna

Udział w Akcji „Skarbonka Wielkopostna” – promocja na forum klasy, szkoły, rodziny, parafii.

Marzec

Wolontariusze

Rekolekcje pracowników Caritas,  opiekunów wolontariuszy

dom rekolekcyjny – Rajskie w Bieszczadach

Początek Wielkiego Postu

Centrala Caritas

Wielkanocny kiermasz

Udział w akcji sprzedaży baranków wielkanocnych, chlebków lub palm, np. kiermasz przedświąteczny

Przed Wielkanocą

Wolontariusze

Pomoc hospicjum

Udział w akcji na rzecz hospicjum krośnieńskiego POLA NADZIEI, wręczanie  żonkili darczyńcom

W Niedzielę Palmową lub inny ogłoszony dzień

Wolontariusze

Pomoc na święta

Zbiórka darów dla ubogich na święta, zbiórka żywności w sklepach

Wielki Post

Wolontariusze

Tydzień Miłosierdzia,

np. przygotowanie oprawy Mszy św. w parafii , gazetka szkolna, apel, rozpoczęcie dzieł miłosierdzia dla potrzebujących w szkole, parafii

Tydzień po Wielkanocy

Wolontariusze

Spotkanie świąteczne wielkanocne

Organizacja okazjonalnych spotkań z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, dziećmi

Okres wielkanocny

Wolontariusze

Dzień wspólnoty Caritas

Obchody święta patronalnego Caritas, spotkanie integracyjne w grupie

Sobota przed

Niedzielą Miłosierdzia Bożego

Centrala Caritas

Cała grupa

Pomoc w przeżywaniu sakramentów

Pomoc przy przygotowaniu dzieci do I. Komunii Św. w parafii zwłaszcza pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym

Maj

Wolontariusze

Festyn dla dzieci, promocja i zachęta do dziecięcej twórczości

Warsztaty twórczości, festyn i kiermasz, zaproszenia dla dzieci z rodzin ubogich i zaniedbanych

Dzień Dziecka

Wolontariusze

Pielgrzymka

Do Częstochowy, do Łagiewnik

Zaplanowanie wyjazdu na pielgrzymkę pracowników i wolontariuszy Caritas

Wg ogłoszeń

Wolontariusze

Pomoc w zbiórce podręczników i przyborów szkolnych

Teren szkoły, plakaty z informacjami o akcji dla biedniejszych dzieci, akcja „Tornister pełen uśmiechów”.

Czas wakacji, koncert finałowy na końcu wakacji

Centrala Caritas,

Wolontariusze

Akcja letnia

Planowanie wyjazdów w charakterze wolontariuszy na kolonie Caritas

Czerwiec

Centrala Caritas,

Wolontariusze