O projekcie

logo2

Projekt „Centrum Usług Senioralnych w Sanoku”
realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3
Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Wniosek o dofinansowanie Projektu nr:
RPPK.08.03.00-18-0038/19

W okresie od 01.03.2021 roku do 31.03.2023 roku Caritas Archidiecezji Przemyskiej realizuje projekt „Centrum Usług Senioralnych w Sanoku” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest  zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 30 os. niesamodzielnych (ON)/starszych powyżej 60 roku życia z terenu Miasta Sanok, poprzez utworzenie Centrum Usług Senioralnych (CUS) w okresie 01.03.2021-31.03.2023r. w budynku byłego Domu Kultury.

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.03.2021-31.03.2023
Całkowity budżet projektu 1 916 052,00 zł
Dofinasowanie 1 811 795,40 zł
Wkład własny 104 256,60 zł
Beneficjenci

30 osób starszych/ osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Formy wsparcia

utworzenie i prowadzenie Dziennego Domu Pomocy dla 30 osób