Rekrutacja do projektu

„Mobilna opieka w powiecie przemyskim” 

Fundacja AMICO zaprasza do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Mobilna opieka w powiecie przemyskim” nr projektu RPPK.08.03.00-18-0050/22 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna,

Działanie: 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Beneficjentami mogą być osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałe na terenie powiatu przemyskiego

W ramach projektu Uczestnicy mogą skorzystać z mobilnej opieki domowej świadczonej w postaci usług opiekuńczych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Mobilna opieka w powiecie przemyskim” zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej dokumentami i złożenia Formularza Zgłoszeniowego

Do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Załączniki zaświadczenia
  4. Załączniki oświadczenia