Projekt „Kompleksowe wsparcie opiekuńcze w Gminie Zagórz i gminie Zarszyn”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna 

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Umowa o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.08.03.00-18-0054/19-00

 

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas realizuje projekt „Kompleksowe wsparcie opiekuńcze w Gminie Zagórz i gminie Zarszyn” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 90 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz 30 opiekunów faktycznych z terenu Gminy Zagórz i Gminy Zarszyn poprzez świadczenie usług mobilnej opieki domowej dla 60 osób oraz utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Zagórzu dla 30 mieszkańców Gminy Zagórz  w okresie 01.01.2020-31.12.2022r.