SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach realizowany w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

OSOBY NIEDOWIDZĄCE PROSIMY O SKORZYSTANIE Z PONIŻSZEGO LINKU

SUKCES – Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości (pap.rzeszow.pl)

 

Beneficjentem projektu jest Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza.

 

Celem projektu jest włączenie co najmniej 6 przedsiębiorstw społecznych (PS) do ponadregionalnych klastrów zrzeszających przedsiębiorców oraz utworzenie dwóch ponadregionalnych sieci branżowych podmiotów ekonomii społecznej (PES), do których przystąpi co najmniej 24 PES i dwóch przedsiębiorców tworzących ponadregionalne sieci branżowe.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER w szczególności poprzez:

 • zwiększenie rozpoznawalności sektora ekonomii społecznej oraz zwiększenie skuteczności rzecznictwa interesów PES,
 • upowszechnianie idei ekonomii społecznej i solidarnej, wśród przedsiębiorstw oraz wzajemne uczenie się i wymianę dobrych praktyk,
 • otwieranie się klastrów biznesowych na włączanie do nich PS,
 • utrwalenie praktycznych informacji i porad w zakresie włączania PS do klastrów, zrzeszających przedsiębiorców oraz tworzenia branżowych sieci kooperacyjnych PES, w formie raportu podsumowującego zrealizowane w projekcie działania.

Na projekt składają się dwa zasadnicze zadania (moduły), dotyczące dwóch typów odbiorców:

 • zadanie 1 – włączanie przedsiębiorstw społecznych (PS) do ponadregionalnych klastrów zrzeszających przedsiębiorców w celu podniesienia konkurencyjności oraz rozwoju działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej PS,
 • zadanie 2 – tworzenie ponadregionalnych sieci branżowych PES, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania procesu tworzenia konsorcjów spółdzielczych.

Planowanym efektem realizacji projektu będzie utworzenie środowiska przyjaznego współpracy PES/PS i przedsiębiorców, które pozwoli na poszerzenie ich możliwości społeczno-gospodarczych poprzez np. wspólne zamówienia, uczestniczenie wspólnie w przetargach, współfinansowanie wspólnych działań marketingowych, wspieranie się doradcze (wymiana doświadczeń i dobrych praktyk). Projekt umożliwi wszystkim podmiotom biorącym w nim udział dostęp do korzyści społecznych oraz ekonomicznych płynących z kooperacji w grupie. Klastry stymulują współpracę podmiotów sfery przemysłu, nauki, oraz ośrodków władzy. Sieci z kolei są specyficznym typem powiązań między podmiotami gospodarczymi, opartym na współzależnościach i kooperacji bez warunku koncentracji przestrzennej. Członkowie klastrów i sieci współpracują m.in. w obszarze badań i rozwoju, produkcji, pozyskiwania surowców, szkoleń, zaopatrzenia, dystrybucji, logistyki, budowania marki produktów, marketingu.

W szczególności, realizacja zadania 1 przyczyni się do wzmocnienia potencjału PS oraz zwiększenia poziomu współpracy z podmiotami biznesowymi działającymi w podobnym obszarze lub branży rynkowej. Włączanie PS do ponadregionalnych klastrów będzie służyć w szczególności:

 • poprawie współpracy PS z podmiotami biznesowymi oraz nawiązywaniu trwałych relacji ekonomicznych,
 • profesjonalizacji działalności PS,
 • wzrostowi konkurencyjności PS włączających się w działalność klastrów – w szczególności poprzez podnoszenie jakości produktów lub usług, zmianę modelu biznesowego itp.
 • upowszechnianiu idei ekonomii społecznej i solidarnej wśród przedsiębiorstw oraz wzajemnemu „uczeniu się” i wymianie dobrych praktyk; otwieraniem się klastrów biznesowych na włączanie PS itp.

W ramach zadania 1, PS zostaną zapewnione:

 1. Wsparcie eksperckie i doradcze, w tym wsparcie o charakterze negocjacyjnym, prawnym oraz marketingowym:
 2. a) W procesie aplikowania do klastra:
 • pomoc w odpowiednim doborze klastra przedsiębiorstw,
 • wsparcie w nawiązaniu kontaktu z klastrem,
 • wsparcie w adaptacji do wymogów klastra biznesowego,
 • wsparcie w negocjacjach z koordynatorem klastra,
 • wsparcie w zaprezentowaniu PS przedstawicielom klastra,
 • wsparcie prawne na etapie podpisywania umowy o przystąpienie do klastra.

b ) W początkowym okresie funkcjonowania w klastrze:

 • wsparcie w nawiązywaniu relacji biznesowych i współpracy w ramach klastra, w tym wsparcie negocjacyjne,
 • szeroko rozumiane wsparcie w zakresie zwiększenia kompetencji biznesowych oraz konkurencyjności PS (m.in. prawne, marketingowe).
 1. Udział w działaniach mających na celu rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów

biznesowych, poprawę widoczności oraz budowę marki PS:

 • Misja gospodarcza będzie miała na celu rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, poprawę widoczności oraz budowę marki PS. Misja gospodarcza będzie mogła być połączona z uczestnictwem w krajowych i międzynarodowych targach branżowych i wspólnych przedsięwzięciach promocyjnych, konferencjach, seminariach, itp. (tradycyjnie lub zdalnie), w szczególności, w których poza PS i PES, uczestniczyć będą inni przedsiębiorcy lub też zostać zorganizowana niezależnie od tego wydarzenia.
 • Misja gospodarcza obejmować będzie organizację co najmniej 3 spotkań biznesowych z udziałem potencjalnych kontrahentów.
 • W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce i Europie, działania mające na celu zwiększenie widoczności oraz budujące markę PS zostaną zrealizowane poprzez udział w spotkaniach on-line/ spotkaniach stacjonarnych o charakterze kameralnym, indywidualne wizyty studyjne, itp. w zależności od potrzeb PS oraz możliwości realizacyjnych. Działania te umożliwią rozpoznanie rynku i nawiązanie kontaktów biznesowych. Udział w misji stworzy PS warunki do nawiązania współpracy z partnerami krajowymi/zagranicznymi oraz nawiązania lub rozszerzenia kontaktów handlowo-gospodarczych.

Ponadto planowane jest, iż do każdego PS, po przystąpieniu do klastra, zostanie przypisany mentor biznesowy z klastra (koordynator/członek klastra), który będzie dzielić się swoim doświadczeniem oraz know-how, analizować ofertę PS pod względem jej atrakcyjności rynkowej. Mentorami będą przedstawiciele przedsiębiorstw, posiadający aktualną wiedzę i doświadczenie biznesowe. Wsparcie mentoringowe będzie miało charakter zindywidualizowany i będzie służyło przede wszystkim budowaniu kompetencji biznesowych PS, dopracowaniu produktów/usług PS, przygotowaniu do rozszerzenia oferty, zarządzaniu zmianą.

 

W ramach zadania 1, przedsiębiorstwom komercyjnym z ponadregionalnych klastrów komercyjnych do których włączane będą PS zostanie zapewnione wsparcie eksperckie i doradcze świadczone przez kadrę merytoryczną Modułu I Projektu, w tym wsparcie o charakterze negocjacyjnym, prawnym oraz marketingowym. Zaproponowany zakres wsparcia przedsiębiorstw komercyjnych zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb podmiotu.

 

W trakcie realizacji projektu zostaną opracowane następujące dokumenty zapewniające efektywną realizację zadania 1:

 • przegląd wybranych istniejących klastrów zrzeszających przedsiębiorców, w szczególności pod kątem możliwości włączania PS,
 • koncepcja przeprowadzenia naboru PS, aplikujących o wsparcie w dołączaniu do istniejących ponadregionalnych klastrów zrzeszających przedsiębiorców oraz propozycja zakresu wsparcia PS w tym procesie oraz sposobu doboru klastrów adekwatnych dla profilu działalności PS,
 • system ułatwiający PS/PES udział w targach i wydarzeniach promocyjnych, konferencjach, seminariach

Realizacja zadania 2 przyczyni się do zwiększania zarówno jednostkowego i grupowego potencjału PES, jak i do podnoszenia rozpoznawalności sektora ekonomii społecznej i zwiększenia skuteczności rzecznictwa interesów PES. Dwie, utworzone w ramach projektu sieci, będą też miejscem do wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi w podobnych branżach, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i potencjału całego sektora. Współpraca w ramach sieci służyć będzie w szczególności:

 • zwiększeniu potencjału ekonomicznego i społecznego zrzeszonych podmiotów i przedsiębiorstw,
 • zwiększaniu skali i skuteczności w ubieganiu się o udzielenie zamówień publicznych, poprzez np. tworzenie wspólnych ofert,
 • wspieranie wprowadzania uniwersalnych systemów jakości (na produkt, usługę itp.),
 • wspólnemu organizowaniu sieci produkcji, handlu lub usług,
 • organizowaniu wspólnej promocji działań społecznych lub ekonomicznych,
 • promocji wspólnego znaku towarowego, o którym mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej,
 • udziału w regionalnych, krajowych i międzynarodowych targach branżowych, a także innych wydarzeniach promocyjnych służących zwiększaniu potencjału biznesowego PES.

W ramach zadania 2, podmiotom ekonomii społecznej, w tym konsorcjum spółdzielczemu, które utworzą dwie ponadregionalne sieci branżowe PES zostaną zapewnione następujące formy wsparcia:

 1. Wsparcie eksperckie i doradcze, w tym wsparcie o charakterze negocjacyjnym, prawnym oraz marketingowym:
 • Wsparcie eksperckie i doradcze będzie realizowane bezpośrednio w trakcie spotkań osobistych, telefonicznie oraz z wykorzystaniem e-maila, komunikatorów, tele- i wideokonferencji oraz zgodnie z zaleceniami dotyczącymi sytuacji epidemicznej w kraju oraz zaleceniami po epidemii.
 • Wsparcie będzie odpowiadać indywidualnym potrzebom podmiotów nim objętych i przewidywać zarówno konsultacje tematyczne, jak i pomoc wynikającą z problemów zgłaszanych na bieżąco. Będzie mogło być realizowane zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej. Dobór adekwatnego dla danego PES zakresu wsparcia, dokonywany będzie każdorazowo na podstawie profilu działalności, indywidualnej diagnozy potrzeb oraz analizy potencjału PES dla sieci.
 • Wsparcie eksperckie i doradcze w ramach Projektu będzie oparte na zasadach: bezpłatności, dostępności, równości, poufności i ochronie danych osobowych.
 • Wsparcie Eksperta do spraw sprzedaży bezpośredniej, który zostanie zaangażowany w bezpośrednią promocję i sprzedaż sieci.
 1. Profesjonalne strony internetowe wraz z systemem do zamówień on-line, umożliwiające składanie zamówień na produkty/usługi oferowane przez daną sieć. Strony internetowe umożliwią prezentację produktów/usług PES w Internecie oraz możliwość ich zakupu, co sprzyjać będzie budowaniu marki i promocji sieci PES.
 2. Wsparcie przy realizacji połączeń zdalnych członków obu sieci.
 3. Wsparcie przy utworzeniu wizualizacja nowo utworzonych sieci branżowych.
 4. Działania zwiększające widoczność oraz budujące markę PES zrzeszonych w sieci, które będą zależne od rodzaju sieci do której przystępuje Podmiot (tj. sieć podmiotów świadczących usługi dla osób starszych lub sieć podmiotów oferujących tradycyjne wyroby gotowe (garmażeryjne).
 5. a) sieć podmiotów świadczących usługi dla osób starszych:
 • Możliwość wzięcia udziału w targach zdalnych z wykorzystaniem platformy targowej umożliwiającej prezentację oferty PES, nawiązanie kontaktu z osobami odwiedzającymi targi, organizację webinariów oraz spotkań biznesowych z udziałem potencjalnych kontrahentów.
 1. b) sieć podmiotów oferujących tradycyjne wyroby gotowe (garmażeryjne).
 • Możliwość wzięcia udziału w misji gospodarczej, która będzie miała na celu rozpoznanie rynku i nawiązanie kontaktów biznesowych. Misja gospodarcza będzie mogła być połączona z uczestnictwem PES w regionalnych, krajowych i międzynarodowych targach/wystawach branżowych i wspólnych przedsięwzięciach promocyjnych, konferencjach, seminariach (tradycyjnie lub zdalnie), w szczególności, w których poza PES uczestniczyć będą inni przedsiębiorcy lub też zostać zorganizowana niezależnie od tego wydarzenia. W ramach organizowanych misji realizowany będzie udział w spotkaniach on-line/spotkaniach stacjonarnych o charakterze kameralnym, degustacje, indywidualne wizyty studyjne, eventy w zależności od potrzeb PES oraz możliwości realizacyjnych związanych z aktualną sytuacją epidemiczną.

 

Członkiem każdej z sieci branżowych PES będzie co najmniej jedno Przedsiębiorstwo komercyjne/Przedsiębiorca, któremu zostanie zapewnione wsparcie eksperckie i doradcze świadczone przez kadrę merytoryczną Modułu II Projektu, w tym wsparcie o charakterze negocjacyjnym, prawnym oraz marketingowym. Zaproponowany zakres wsparcia przedsiębiorstw komercyjnych zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb podmiotu. Przedsiębiorcy komercyjni będą uczestnikami wszystkich działań realizowanych dla członków sieci.

 

Szczególnie istotnym aspektem realizacji zadania 2 będzie zapewnienie trwałości wypracowanych rozwiązań. W trakcie realizacji projektu zostaną opracowane następujące dokumenty zapewniające efektywną realizację zadania 2:

 • przegląd istniejących na terenie całej Polski regionalnych sieci branżowych i klastrów PES,
 • wzorcowa koncepcja sieci branżowej PES (posiadającą udział do 15% przedsiębiorców nie będących PES, wraz z wzorami dokumentów, regulaminów itp. wykorzystywanych w ramach tworzenia i funkcjonowania sieci):
  • koncepcja metodyki tworzenia ponadregionalnych sieci branżowych PES, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania procesu tworzenia konsorcjów spółdzielczych,
  • koncepcja pracy z PES włączanych w sieć branżową,
  • koncepcja funkcjonowania sieci ponadregionalnych,
  • system ułatwiający PS/PES udział w targach i wydarzeniach promocyjnych, konferencjach, seminariach.

Realizacja projekty SUKCES prowadzić będzie do zebrania wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk wynikających z ich realizacji. Wiedza zebrana zostanie w formie raportu podsumowującego działania zrealizowane w ramach zadania 1 i 2.

W wyniku realizacji projektu zostaną podpisane minimum 2 porozumienia o współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej w każdym z województw, na terenie których powstanie ponadregionalna sieć branżowa PES oraz województw, na których działają PS włączane do klastrów przedsiębiorców.

 

Okres realizacji projektu: 1.10.2020 r. – 31.08.2022 r.

 • rozpoczęcie naboru PS i PES do udziału w projekcie : II kw. 2021 r.
 • wsparcie eksperckie i doradcze (negocjacyjne, prawne, marketingowe) dla PS i PES: III kw. 2021 r.- IV kw. 2022 r.
 • włączenie co najmniej 6 PS do istniejących klastrów: III kw. 2021 r.
 • stworzenie dwóch ponadregionalnych sieci PES: I kw. 2021r.– III kw. 2021 r.
 • udział PES, PS w targach i wydarzeniach promocyjnych: III kw. 2021r.– IV kw. 2022 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 592 114,26 PLN

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 296 962, 94 PLN

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Informacji o projekcie udzielamy telefonicznie, mailowo oraz osobiście w Biurze Projektu:

Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza
ul. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów
Tel. 17 857-71-00

 

E-mail:

zadanie 1 – klaster@pap.rzeszow.pl
zadanie 2 – sukces@pap.rzeszow.pl

Regulamin projektu
Plakat

Skip to content