Przedsięwzięcie pn. „Budowa magazynu niespożytych artykułów żywnościowych w Przemyślu” realizowane w ramach umowy nr 599/2020/Wn09/OZ-po-go/D o dofinansowanie w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem głównym przedsięwzięcia jest czynna ochrona środowiska poprzez realizację zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami tj. zapobieganie powstawaniu odpadów, a także przeciwdziałanie marnowaniu żywności, poprzez bezpłatne pozyskiwanie żywności od producentów, hurtowników, sprzedawców artykułów żywnościowych i jej bezpłatny rozdział wśród instytucji charytatywnych oraz placówek pomocy społecznej, prowadzących dożywianie najuboższych: dzieci, bezdomnych, niepełnosprawnych, samotnych osób w podeszłym wieku, chorych, niezaradnych życiowo, matek samotnie wychowujących dzieci.

Z przyjemnością informujemy, w ramach realizowanego Przedsięwzięcia, którego Beneficjentem jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży osiągnięty został Efekt rzeczowy Przedsięwzięcia tj.

1.Wybudowano budynek magazynu artykułów żywnościowych i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

 1. Zakupiono wyposażenie magazynu.
 2. Zakupiono środki transportu do przewozu artykułów żywnościowych.

Kolejnym etapem realizacji przedsięwzięcia będzie osiągnięcie Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia tj.:

 1. Pozyskiwanie niespożytych i niesprzedanych artykułów żywnościowych o krótkim terminie przydatności.
 2. Magazynowanie niespożytych i niesprzedanych artykułów żywnościowych o krótkim terminie przydatności.
 3. Dystrybucja niespożytych i niesprzedanych artykułów żywnościowych o krótkim terminie przydatności do instytucji działających na rzecz biednych i potrzebujących.

Powyższe działania przyczynią się do selektywnego zbierania i ograniczenia powstawania odpadów co jest zgodne z celami priorytetowymi programu tj. z zapobieganiem powstawania odpadów.

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach Ogłoszenia o przetargu nr 4/2023/NFOŚiGW na realizację zamówienia dotyczącego dostawy wyposażenia magazynu żywności z podziałem na 3 części: część A zamówienia – regałów do magazynu, część B zamówienia – wózka ręcznego paletowego, część C zamówienia – wózka podnośnikowego elektrycznego w ramach przedsięwzięcia pt. Budowa magazynu niespożytych artykułów żywnościowych w Przemyślu ze środków NFOŚiGW realizowanego w ramach Programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami”  Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”

Wybrany Wykonawca:
Mariusz Warzybok, Sklep Komputerowy AMERYKA, al. Józefa Piłsudskiego 40/3, 35-001 Rzeszów
Data i godzina wpływu oferty: 12.09.2023r. godz. 11:50
Cena brutto w części A zamówienia: 20 541,00 zł
Cena brutto w części B zamówienia: 3 813,00 zł
Cena brutto w części C zamówienia: 19 298,70 zł

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 4/2023/NFOŚIGW

 1. Ogłoszenie o przetargu 4.2023.NFOŚIGW
 2. Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy
 3. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
 4. Załącznik nr 3 Oświadczenie RODO
 5. Załącznik nr 4 Wzór umowy 

 

W ramach OGŁOSZENIA O PRZETARGU NR  3/2023/NFOŚIGW dotyczącego dostawy wyposażenia magazynu żywności z podziałem na 3 części: część A zamówienia – regałów do magazynu, część B zamówienia – wózka ręcznego paletowego, część C zamówienia – wózka podnośnikowego elektrycznego w ramach przedsięwzięcia  Budowa magazynu niespożytych artykułów żywnościowych w Przemyślu ze środków NFOŚiGW realizowanego w ramach Programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami” Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”  dostawa samochodu dostawczego typu furgon (van) z dnia 13.07.2023r. nie wpłynęła żadna oferta.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 3/2023/NFOŚIGW z dnia 13.07.2023 r.

 1. Ogłoszenie o przetargu 3.2023.NFOŚIGW
 2. Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy
 3. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
 4. Załącznik nr 3 Oświadczenie RODO
 5. Załącznik nr 4 Wzór umowy 

 

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach Ogłoszenia o przetargu nr 2/2023/NFOŚiGW na realizację zamówienia polegającego na wykonaniu dwóch pomieszczeń chłodniczych wraz z montażem urządzeń chłodniczych  w ramach przedsięwzięcia pt. Budowa magazynu niespożytych artykułów żywnościowych w Przemyślu ze środków NFOŚiGW realizowanego w ramach Programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami”  Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”

Wybrany Wykonawca:
VENTLINE Łukasz Wyskiel, Piątkowa 443, 36-030 Błażowa
Data i godzina wpływu oferty: 23.05.2023 r. godz. 11.25
Cena brutto: 153 997,00 zł brutto 
Długość okresu gwarancji i rękojmi: 66 miesięcy

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 2/2023/NFOŚIGW

 1. Ogłoszenie o przetargu 2.2023.NFOŚIGW
 2. Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy
 3. Załącznik nr 3 Wykaz realizowanych robót budowlanych
 4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań
 5. Załącznik nr 5 Oświadczenie RODO
 6. Załącznik nr 6 Wzór umowy
 7. Dokumentacja projektowa 

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach Ogłoszenia o przetargu nr 1/2023/NFOŚIGW dotyczącego zakupu specjalistycznego środka transportu: samochodu dostawczego typu furgon (van) w ramach przedsięwzięcia Budowa magazynu niespożytych artykułów żywnościowych w Przemyślu ze środków NFOŚiGW realizowanego w ramach Programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami”  Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”

Wybrany Wykonawca:Sobiesław Zasada Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j.Data i godzina wpływu oferty: 26.01.2021 r. godz. 09.53Cena brutto: 125 891,73 zł brutto. Długość rękojmi: 24 miesiące.

 

 

Postępowanie nr 1/2023/NFOŚiGW na dostawę samochodu z dnia 11.01.2023r.

 1. Ogłoszenie o przetargu 1.2023.NFOŚIGW
 2. Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 3. Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy
 4. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
 5. Załącznik nr 4 Oświadczenie RODO

 

W ramach OGŁOSZENIA O PRZETARGU NR  6/2022/NFOŚIGW dotyczącego zakupu specjalistycznego środka transportu: samochodu dostawczego typu furgon (van) w ramach przedsięwzięcia  Budowa magazynu niespożytych artykułów żywnościowych w Przemyślu ze środków NFOŚiGW realizowanego w ramach Programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami” Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”  dostawa samochodu dostawczego typu furgon (van) z dnia 20.12.20212r. nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Postępowanie na dostawę samochodu z dnia 20.12.2022r.

 1. Ogłoszenie o przetargu 6.2022.NFOŚIGW
 2. Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 3. Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy
 4. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
 5. Załącznik nr 4 Oświadczenie RODO


Informacja o wyniku postępowania w ramach Ogłoszenia o przetargu nr 5/2022/NFOŚIGW dotyczącego zakupu specjalistycznych środków transportu: samochodu dostawczego typu izoterma – część A zamówienia, samochodu dostawczego typu furgon (van) – część B zamówienia, samochodu dostawczego typu chłodnia – część C zamówienia w ramach przedsięwzięcia Budowa magazynu niespożytych artykułów żywnościowych w Przemyślu ze środków NFOŚiGW realizowanego w ramach Programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami”  Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”

Wybrany Wykonawca:
w części A zamówienia – dostawa samochodu dostawczego typu izoterma: MAN Truck$& Polska Sp. z o.o., Al. Katowicka 9, Wolica, 05-830 Nadarzyn
Data i godzina wpływu oferty: 15.12.2022 r. godz. 14.04
Cena brutto: 234 714,75 zł brutto
Długość rękojmi: 24 miesiące

w część B zamówienia – dostawa samochodu dostawczego typu furgon (van): nie wpłynęła żadna oferta.

w części C zamówienia – dostawa samochodu dostawczego typu chłodnia: MAN Truck$& Polska Sp. z o.o., Al. Katowicka 9, Wolica, 05-830 Nadarzyn

Data i godzina wpływu oferty: 15.12.2022 r. godz. 14.04
Cena brutto: 238 620,00 zł brutto
Długość rękojmi: 24 miesiące

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 01.12.2022 r. dokonał następujących zmian Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do  ogłoszenia o przetargu NR  5/2022/NFOŚIGW w części Część B zamówienia – Samochód dostawczy typu furgon (van) – parametry określone w pkt 7, 10, 11, 13 oraz 20.

Ww. zmiany uwidocznione zostały w załączonym dokumencie

„Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianie 01.12.2022”.


Zamawiający prosi wszystkich Wykonawców o zapoznanie się z przedmiotowymi zmianami.

Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na termin składania ofert.

 

Postępowanie nr 5/2022/NFOŚIGW na dostawę samochodów z dnia 30.11.2022r.

 1. Ogłoszenie o przetargu 5.2022.NFOŚIGW
 2. Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 3. Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy
 4. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
 5. Załącznik nr 4 Oświadczenie RODO

 

UNIEWAŻNIENIE OGŁOSZENIA O PRETARGU NR 4/2022/NFOŚIGW

Zamawiający niniejszym informuje o unieważnieniu Ogłoszenia o przetargu nr 4/2022/NFOŚIGW dot. zakupu specjalistycznych środków transportu: samochodu dostawczego typu izoterma – część A zamówienia, samochodu dostawczego typu furgon (van) – część B zamówienia, samochodu dostawczego typu chłodnia – część C zamówienia w ramach przedsięwzięcia Budowa magazynu niespożytych artykułów żywnościowych w Przemyślu ze środków NFOŚiGW realizowanego w ramach Programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami” Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”, na podstawie pkt XI.8 przedmiotowego Ogłoszenia o przetargu. Decyzja o unieważnieniu postępowania została podjęta z uwagi na fakt, że jedyna oferta, która wpłynęła w odpowiedzi na przedmiotowe ogłoszenie o przetargu, znacząco przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

 

Zapytanie do zamówienia część A  samochód typu izoterma:

W opisie przedmiotu zamówienia podajecie Państwo iż zakres temperatur w izotermie powinien wynosić od 0st C do 8st C,   natomiast na rynku nie występują agregaty pracujące w tym przedziale temperatur, dostępne są  od 0 do 5 st.   lub od 5szt do 9st.

Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza zakres temperatur w przedziale od 0st. do 5st Celsjusza. 

Odpowiedz:

Uprzejmie informuję, iż w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, w Części A zamówienia – Samochód dostawczy typu izoterma, w punkcie 11. podano „zakres temperatur od 0°C do 8°C”. Jeżeli Państwa parametr mieści się w podanym zakresie, to znaczy, że spełnia on wymagania Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zakres temperatur w przedziale od 0 °C do 5°C. 

 

Postępowanie na dostawę samochodów z dnia 22.07.2022r.

 1. Ogłoszenie o przetargu 4.2022.NFOŚIGW
 2. Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 3. Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy
 4. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
 5. Załącznik nr 4 Oświadczenie RODO

UNIEWAŻNIENIE OGŁOSZENIA O PRETARGU NR 3/2022/NFOŚIGW

Zamawiający niniejszym informuje o unieważnieniu Ogłoszenia o przetargu nr 3/2022/NFOŚIGW dot. zakupu specjalistycznych środków transportu: samochodu dostawczego typu izoterma – część A zamówienia, samochodu dostawczego typu furgon (van) – część B zamówienia, samochodu dostawczego typu chłodnia – część C zamówienia w ramach przedsięwzięcia Budowa magazynu niespożytych artykułów żywnościowych w Przemyślu ze środków NFOŚiGW realizowanego w ramach Programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami” Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”, na podstawie pkt XI.8 przedmiotowego Ogłoszenia o przetargu. Decyzja o unieważnieniu postępowania została podjęta z uwagi na fakt, że jedyna oferta, która wpłynęła w odpowiedzi na przedmiotowe ogłoszenie o przetargu, znacząco przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 08.07.2022 r. dokonał następujących zmian Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do  ogłoszenia o przetargu NR  2/2022/NFOŚIGW:

1. w części Część A zamówienia – Samochód dostawczy typu izoterma – parametry określone w pkt 12
2. w części C zamówienia – Samochód dostawczy typu chłodnia –  parametry określone w pkt 11

Ww. zmiany uwidocznione zostały w załączonym dokumencie
„Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianie NFOŚ”.
Zamawiający prosi wszystkich Wykonawców o zapoznanie się z przedmiotowymi zmianami.

 

Postępowanie na dostawę samochodów z dnia 07.07.2022r.

 1. Ogłoszenie o przetargu 3.2022.NFOŚIGW
 2. Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 3. Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy
 4. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
 5. Załącznik nr 4 Oświadczenie RODO

 

 

UNIEWAŻNIENIE OGŁOSZENIA O PRETARGU NR 2/2022/NFOŚIGW

Zamawiający niniejszym informuje o unieważnieniu Ogłoszenia o przetargu nr 2/2022/NFOŚIGW dot. zakupu specjalistycznych środków transportu: samochodu dostawczego typu izoterma – część A zamówienia, samochodu dostawczego typu furgon (van) – część B zamówienia, samochodu dostawczego typu chłodnia – część C zamówienia w ramach przedsięwzięcia Budowa magazynu niespożytych artykułów żywnościowych w Przemyślu ze środków NFOŚiGW realizowanego w ramach Programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami” Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”, na podstawie pkt XI.8 przedmiotowego Ogłoszenia o przetargu. Decyzja o unieważnieniu postępowania została podjęta z uwagi na fakt, że jedyna oferta, która wpłynęła w odpowiedzi na przedmiotowe ogłoszenie o przetargu, znacząco przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

 

Postępowanie na dostawę samochodów z dnia 13.06.2022r.

 1. Ogłoszenie o przetargu 2.2022.NFOŚIGW
 2. Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 3. Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy
 4. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
 5. Załącznik nr 4 Oświadczenie RODO

 

 

Postępowanie na budowę magazynu banku żywności

Informacja o wyniku postępowania w ramach Ogłoszenia o przetargu nr 1/2022/NFOŚIGW dotyczącego przygotowania projektu budowlanego i przeprowadzenia robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach przedsięwzięcia pt. Budowa magazynu niespożytych artykułów żywnościowych w Przemyślu ze środków NFOŚiGW realizowanego w ramach Programu priorytetowego nr 2.1.1
„Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”.

Wybrany Wykonawca:
Nazwa i adres: Usługi Remontowo Budowlane Kucab Jacek, 
Pawłosiów 295, 37-500 Jarosław
Data i godzina wpływu oferty: 04.04.2022r. godz. 10.55
Cena brutto: 1 918 800,00 zł
Długość rękojmi: 73 miesiące

 

Zamawiający informuje, że w dniu 28.03.2022r. dołączył:

 • Plik z pytaniami, które wpłynęły od potencjalnego Wykonawcy wraz z udzielonymi odpowiedziami.

 • Załącznik nr 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy – aktualizacja 28.03.2022r., w którym kolorem czerwonym, zaznaczono wprowadzone zmiany.

 • Ogłoszenie o przetargu-NR.1.2022.NFOŚIGW – aktualizacja 28.03.2022r., w którym kolorem czerwonym, zaznaczono wprowadzone zmiany. Dokonano również zmiany terminu składania oraz terminu otwarcia ofert:
  – Termin składania ofert został wydłużony do 04 kwietnia 2022r. do godz. 12:00.
  – Termin otwarcia ofert wyznaczona na 04 kwietnia 2022r. o godz. 12:30.
 1. Pytania i odpowiedzi
 2. Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy – aktualizacja 28.03.2022r.
 3. Ogłoszenie o przetargu – NR.1.2022.NFOŚIGW – aktualizacja 28.03.2022r.

 

W związku z otrzymanymi pytaniami, które wpłynęły w dniu 23.03.2022r. od potencjalnego Wykonawcy, Zamawiający w dniu 23.03.2022 r. wydłużył termin składania ofert do dnia 01 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00.

Zmianie uległy następujące zapisy ogłoszenia przetargu:

 1. IX pkt. 4 dot. terminu składania ofert, które otrzymuje nowe brzmienie:

Termin składania ofert upływa dnia: 1 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 1. IX pkt 5 dot. terminu otwarcia ofert, który otrzymuje nowe brzmienie:

Miejsce oraz termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 kwietnia 2022 r. o godz. 12:30, w siedzibie Zamawiającego.      

Zamawiający jednocześnie informuję, iż w najbliższych dniach umieści odpowiedz na otrzymane pytania.

 

 1. Ogłoszenie o przetargu NR 1/2022/NFOŚIGW
 2. Załącznik nr 1 – Program funkcjonalno-użytkowy 
 3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych robót budowlanych i prac projektowych
 5. Załącznik nr 4 – Wykaz osób skierowanych przez Zamawiającego do realizacji zamówienia
 6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie
 7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie RODO
 8. Załącznik nr 7 – Umowa

Przedsięwzięcie pn. „Budowa magazynu niespożytych artykułów żywnościowych w Przemyślu” realizowane w ramach umowy nr 599/2020/Wn09/OZ-po-go/D o dofinansowanie w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem głównym przedsięwzięcia jest czynna ochrona środowiska poprzez realizację zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami tj. zapobieganie powstawaniu odpadów, a także przeciwdziałanie marnowaniu żywności, poprzez bezpłatne pozyskiwanie żywności od producentów, hurtowników, sprzedawców artykułów żywnościowych i jej bezpłatny rozdział wśród instytucji charytatywnych oraz placówek pomocy społecznej, prowadzących dożywianie najuboższych: dzieci, bezdomnych, niepełnosprawnych, samotnych osób w podeszłym wieku, chorych, niezaradnych życiowo, matek samotnie wychowujących dzieci.

Z przyjemnością informujemy, w ramach realizowanego Przedsięwzięcia, którego Beneficjentem jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży osiągnięty został Efekt rzeczowy Przedsięwzięcia tj.

1.Wybudowano budynek magazynu artykułów żywnościowych i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

 1. Zakupiono wyposażenie magazynu.
 2. Zakupiono środki transportu do przewozu artykułów żywnościowych.

Kolejnym etapem realizacji przedsięwzięcia będzie osiągnięcie Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia tj.:

 1. Pozyskiwanie niespożytych i niesprzedanych artykułów żywnościowych o krótkim terminie przydatności.
 2. Magazynowanie niespożytych i niesprzedanych artykułów żywnościowych o krótkim terminie przydatności.
 3. Dystrybucja niespożytych i niesprzedanych artykułów żywnościowych o krótkim terminie przydatności do instytucji działających na rzecz biednych i potrzebujących.

Powyższe działania przyczynią się do selektywnego zbierania i ograniczenia powstawania odpadów co jest zgodne z celami priorytetowymi programu tj. z zapobieganiem powstawania odpadów.