Informacja o wyniku postępowania w ramach Ogłoszenia o przetargu nr 1/2022/NFOŚIGW dotyczącego przygotowania projektu budowlanego i przeprowadzenia robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach przedsięwzięcia pt. Budowa magazynu niespożytych artykułów żywnościowych w Przemyślu ze środków NFOŚiGW realizowanego w ramach Programu priorytetowego nr 2.1.1
„Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”.

Wybrany Wykonawca:
Nazwa i adres: Usługi Remontowo Budowlane Kucab Jacek, 
Pawłosiów 295, 37-500 Jarosław
Data i godzina wpływu oferty: 04.04.2022r. godz. 10.55
Cena brutto: 1 918 800,00 zł
Długość rękojmi: 73 miesiące

 

Zamawiający informuje, że w dniu 28.03.2022r. dołączył:

 • Plik z pytaniami, które wpłynęły od potencjalnego Wykonawcy wraz z udzielonymi odpowiedziami.

 • Załącznik nr 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy – aktualizacja 28.03.2022r., w którym kolorem czerwonym, zaznaczono wprowadzone zmiany.

 • Ogłoszenie o przetargu-NR.1.2022.NFOŚIGW – aktualizacja 28.03.2022r., w którym kolorem czerwonym, zaznaczono wprowadzone zmiany. Dokonano również zmiany terminu składania oraz terminu otwarcia ofert:
  – Termin składania ofert został wydłużony do 04 kwietnia 2022r. do godz. 12:00.
  – Termin otwarcia ofert wyznaczona na 04 kwietnia 2022r. o godz. 12:30.
 1. Pytania i odpowiedzi
 2. Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy – aktualizacja 28.03.2022r.
 3. Ogłoszenie o przetargu – NR.1.2022.NFOŚIGW – aktualizacja 28.03.2022r.

 

W związku z otrzymanymi pytaniami, które wpłynęły w dniu 23.03.2022r. od potencjalnego Wykonawcy, Zamawiający w dniu 23.03.2022 r. wydłużył termin składania ofert do dnia 01 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00.

Zmianie uległy następujące zapisy ogłoszenia przetargu:

 1. IX pkt. 4 dot. terminu składania ofert, które otrzymuje nowe brzmienie:

Termin składania ofert upływa dnia: 1 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 1. IX pkt 5 dot. terminu otwarcia ofert, który otrzymuje nowe brzmienie:

Miejsce oraz termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 kwietnia 2022 r. o godz. 12:30, w siedzibie Zamawiającego.      

Zamawiający jednocześnie informuję, iż w najbliższych dniach umieści odpowiedz na otrzymane pytania.

 

 1. Ogłoszenie o przetargu NR 1/2022/NFOŚIGW
 2. Załącznik nr 1 – Program funkcjonalno-użytkowy 
 3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych robót budowlanych i prac projektowych
 5. Załącznik nr 4 – Wykaz osób skierowanych przez Zamawiającego do realizacji zamówienia
 6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie
 7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie RODO
 8. Załącznik nr 7 – Umowa