Szkolne Koła Caritas mając na celu szeroką działalność charytatywną w swoim środowisku, określają zakres swoich obowiązków na dwóch płaszczyznach:

 • Na płaszczyźnie formacyjnej:
  • zaspokajanie duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików,
  • kształtowanie  postawy wolontariusza Caritas, która będzie owocowała dalszą pracą i zaangażowaniem w Parafialnych Zespołach Caritas,
  • poznawanie nauki Kościoła i jego tradycji w dziedzinie posługi charytatywnej,
  • pogłębianie własnego życia religijnego oraz harmonijne łączenie posługi charytatywnej z obowiązkami ucznia,
  • animowanie wspólnoty szkolnej do czynnej miłości bliźniego poprzez szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu Bożym i uwrażliwianie środowiska szkolnego na różne przejawy ludzkiej biedy,
  • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji do niesienia pomocy innym.

 

 • Na płaszczyźnie działania:
  • współpraca ze strukturami Caritas Archidiecezji Przemyskiej j i parafialnym zespołem Caritas, na terenie którego działa Koło,
  • rozpoznawanie i zaspakajanie duchowych i materialnych potrzeb uczniów na terenie szkoły oraz w środowisku pozaszkolnym (domu, sąsiedztwie, parafii),
  • organizowanie i udzielanie konkretnej pomocy potrzebującym uczniom i osobom chorym, niepełnosprawnym i znajdującym się w trudnej sytuacji,
  • nawiązywanie więzi duchowych i praktycznych form współdziałania z wyznawcami innych Kościołów i wspólnot wyznaniowych w duchu ekumenizmu,
  • pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich,
  • współdziałanie, przy zachowaniu własnej tożsamości, z innymi organizacjami młodzieżowymi.

Sposób realizacji zadań

Szkolne Koło Caritas realizuje swoje zadania w porozumieniu z dyrektorem szkoły wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania. Na zasadzie wolontariatu włącza się w pracę placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych. Przede wszystkim podejmuje działalność na rzecz potrzebujących uczniów z własnej szkoły. Ponadto Szkolne Koła Caritas zajmują się działalnością taką jak: organizowanie spotkań i szkoleń, prelekcji i dyskusji, organizowanie nabożeństw religijnych, imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, udział w kwestach, zbiórkach, festynach i aukcjach, prowadzenie biblioteki materiałów instruktażowych, wydawanie gazetki, prowadzenie kroniki.

Członkowie Szkolnego Koła Caritas

Członkiem Koła może być każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej, żyjący wedle zasad wiary i moralności Kościoła katolickiego, który wyraża chęć udziału w działalności Kościoła, poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z regulaminu Koła.