Aktywni na runku pracy - Rekrutacja

Rekrutacja do projektu

Aktywni na rynku pracy II

 

Od dnia o3.10.2019 r. do 28.10.2019 r. będzie prowadzona rekrutacja do

nowego projektu pn. Aktywni na rynku pracy – edycja II, realizowanego w

ramach: REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa VIII Aktywna integracja

Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

 

Zapraszamy osoby zamieszkujące na terenie powiatu przemyskiego i Miasta

Przemyśla do zgłaszania się do Biura Projektu w Caritas Archidiecezji

Przemyskiej, ul. Kapitulna 1 lub w Centrum Integracji Społecznej w

Przemyślu, ul. Ks. Piotra Skargi 6.

 

Regulamin rekrutacji

Skip to content