Drogowskaz - O projekcie

„Drogowskaz -kompleksowe wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym w ramach Centrum Integracji Społecznej Caritasu Archidiecezji Przemyskiej

Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Drogowskaz -kompleksowe wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym w ramach Centrum Integracji Społecznej Caritasu Archidiecezji Przemyskiej” nr projektu WND-RPPK.08.01.00-18-0043/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Aktywna Integracja

Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- projekty konkursowe.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 633 820,31

Wartość projektu: 3 070 147,81 zł

Celem głównym projektu jest intensyfikacja/wzmocnienie działań realizowanych w ramach CIS, mających na celu aktywną integrację – reintegrację zawodową i społeczną 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji Projektu: od 01.09.2016 r. do 30.06.2018 r.

W ramach projektu każdy z Uczestników i Uczestniczek skorzysta z następujących form wsparcia:

 1. W ramach reintegracji społecznej:
  1. grupowych warsztatów psycho-edukacyjnych
  2. indywidualnych konsultacji z psychologiem i pracownikiem socjalnym
  3. uczestnictwa w grupach wsparcia
  4. konsultacjach prawnych
  5. konsultacji z trenerem pracy/coach’em
 1. W ramach reintegracji zawodowej:
  1. grupowych warsztatów umiejętności i kwalifikacji zawodowych
  2. indywidualnego poradnictwa zawodowego
  3. kursu zawodowego wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych
  4. zajęć przyuczających do pracy zawodowej w wybranym przez siebie warsztacie.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego, tj. na terenie powiatu przemyskiego i Miasta Przemyśla, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

 1. są w wieku 18-64 lat,
 2. są osobami zagrożonymi wykluczeniemspołecznym zgodnie z art. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003r. Nr 122, poz. 1143 z dn.13.06.2003r.).

Udział w projekcie „Drogowskaz -kompleksowe wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym w ramach Centrum Integracji Społecznej Caritasu Archidiecezji Przemyskiej jest całkowicie BEZPŁATNY.

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie będą rekrutowane od 19.09.2016 r. do 30.09.2016 r. w Przemyślu w Centrum Integracji Społecznej ul. Piotra Skargi 6, szczegółowe informacje w zakładce rekrutacja.

Skip to content