Sprawni dłużej - O projekcie

„Sprawni dłużej

Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Sprawni dłużej” nr projektu RPPK.08.03.00-18-0012/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Aktywna Integracja

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 4 238 440,00 zł

Wartość projektu: 4 986 400,00 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla co najmniej 2000 mieszkańców powiatu miasta Przemyśl, powiatów przemyskiego, bieszczadzkiego, łańcuckiego, brzozowskiego, sanockiego, jarosławskiego, przeworskiego, leżajskiego, leskiego, krośnieńskiego i m. Krosno, oraz Gminy Błażowa, miasto Błażowa, Gmina Dynów i miasto Dynów w okresie 10.2017-12.2019 r. poprzez doposażenie 1 i utworzenie 3 nowych wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

Okres realizacji Projektu: od 01.10.2017 r. do 31.12.2019 r.

W ramach projektu będzie wypożyczany nieodpłatnie sprzęt pielęgnacyjny, rehabilitacyjny i wspomagający.

Do skorzystania z usług wypożyczalni zapraszamy osoby zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego, tj. na terenie powiatu miasta Przemyśl, powiatów przemyskiego, bieszczadzkiego, łańcuckiego, brzozowskiego, sanockiego, jarosławskiego, przeworskiego, leżajskiego, leskiego, krośnieńskiego i m. Krosno, oraz Gminy Błażowa, miasto Błażowa, Gmina Dynów i miasto Dynów, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

● Osoby niesamodzielne u których istnieje konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagającego

● Zamieszkujące w dn. złożenia formularza zgłoszeniowego, w rozumieniu KC na terenie województwa podkarpackiego, tj. na terenie powiatów i gmin, na których jest realizowalny projekt – pow. miasto Przemyśl, powiatu przemyskiego, bieszczadzkiego, łańcuckiego, brzozowskiego, sanockiego, jarosławskiego, przeworskiego, leżajskiego, leskiego krośnieńskiego i m. Krosno, oraz Gminy Błażowa, miasto Błażowa, Gmina Dynów i miasto Dynów

● Posiadające zaświadczenie lekarskie (wydane przez lekarza POZ lub specjalistę) potwierdzające konieczność korzystania z danego sprzętu.

Udział w projekcie „Sprawni dłużej jest całkowicie BEZPŁATNY. 

Osoby chętne do skorzystania z wypożyczalni są proszone o kontakt z właściwymi wypożyczalniami, szczegółowe informacje w zakładce rekrutacja.

Skip to content