logo2

O projekcie

Projekt Razem na rynek pracy – edycja III  realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna

Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

Wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.08.01.00-18-0019/21

W okresie od 1 maja 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku Caritas Archidiecezji Przemyskiej realizuje projekt „Razem na rynek pracy – edycja III” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego dla 90 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy miejsko-wiejskiej Nowa Sarzyna, gminy Leżajsk oraz gminy Tryńcza poprzez uczestnictwo w 3 CIS-ach do 31.12.2023 r. co przyczyni się do łagodzenia barier powodujących oddalenie od rynku pracy ww. osób.

 

 

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.05.2022-31.12.2023
Całkowity budżet projektu 4 923 857,12 zł
Dofinasowanie 4 305 938,72 zł
Wkład własny 617 918,40 zł
Beneficjenci 90 osób – uczestników warsztatów zawodowych w Centrach Integracji Społecznej w Woli Zarczyckiej (30 osób), Przychojcu (30 osób), oraz Tryńczy (30 osób)
Formy wsparcia
  • przyuczenie zawodowe na warsztacie zawodowym pod okiem instruktora
  • poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, doradztwo zawodowe, prawne)
  • praca socjalna
  • badania z zakresu medycyny pracy
  • szkolenia BHP
  • wyżywienie
  • zapewnienie odzieży ochronnej