logo2

O projekcie

Projekt Razem na rynek pracy – edycja III  realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna

Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

Wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.08.01.00-18-0019/21

W okresie od 1 maja 2022 roku do 30 listopada 2023 roku Caritas Archidiecezji Przemyskiej realizuje projekt
Razem na rynek pracy – edycja III” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego dla 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy miejsko-wiejskiej Nowa Sarzyna oraz gminy Leżajsk poprzez uczestnictwo w 2 CIS-ach do 30.11.2023 r. co przyczyni się do łagodzenia barier powodujących oddalenie od rynku pracy ww. osób.

 

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu01.05.2022-30.11.2023
Całkowity budżet projektu3 483 086,07 zł
Dofinasowanie2 952 023,67 zł
Wkład własny531 062,40 zł
Beneficjenci60 osób – uczestników warsztatów zawodowych w Centrach Integracji Społecznej
w Woli Zarczyckiej (30 osób) i Przychojcu (30 osób)
Formy wsparcia
  • przyuczenie zawodowe na warsztacie zawodowym pod okiem instruktora
  • poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, doradztwo zawodowe, prawne)
  • praca socjalna
  • badania z zakresu medycyny pracy
  • szkolenia BHP
  • wyżywienie
  • zapewnienie odzieży ochronnej