Parafialne Zespoły Caritas
Informacje podstawowe

Czym są Parafialne Zespoły Caritas?

Parafialne Zespoły Caritas, to działające przy parafiach grupy charytatywne, które zrzeszają osoby pragnące nieść pomoc i wsparcie najuboższym i najbardziej potrzebującym członkom parafii. Są one nieocenionym wsparciem zwłaszcza dla proboszczów parafii. To z ich pomocy w lokalnych społecznościach, w przypadku jakiejkolwiek losowej sytuacji, mogą korzystać potrzebujący.

Do Parafialnych Zespołów Caritas przynależeć mogą członkowie innych grup działających w lokalnej wspólnocie. Dzieła miłosierdzia można świadczyć uczestnicząc jednocześnie we wspólnocie Ruchu Światło – Życie, Akcji Katolickiej czy w Apostolstwie Modlitwy. Ważne, aby proboszczowie parafii w nagłych losowych zdarzeniach, mieli ludzi na których mogliby się wesprzeć  w organizowaniu pomocy i przeprowadzaniu różnych akcji.

Cele i zadania PZC.

 • wspierania działalności charytatywnej modlitwą, ofiarami i czynem;
 • zachęcanie wiernych do modlitwy za żywych i umarłych, do praktykowania wzajemnego przebaczenia oraz pełnienia innych uczynków miłosierdzia;
 • gromadzenie informacji o osobach potrzebujących wsparcia i rozpoznawanie zasadności zgłoszeń;
 • udzielanie ze zgromadzonych środków bezpośredniej pomocy potrzebującym;
 • pozyskiwanie wsparcia od innych instytucji.


Powołanie Zespołu PZC.

Zespół jest powoływany przez proboszcza parafii, który zgłasza jego istnienie w Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Zespół korzysta z osobowości prawnej parafii. Proboszcz ponosi odpowiedzialność merytoryczną i finansową za działalność Zespołu. Nowy Zespół swoją działalność rozpoczyna po zgłoszeniu przez proboszcza parafii i zarejestrowaniu go w Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Porozumienie między Proboszczem parafii a Dyrektorem Caritas A. P. może uszczegółowić przepisy Regulaminu w odniesieniu do indywidualnego Zespołu. Parafialny Zespół Caritas działa na zasadach i w sposób określony w Regulaminie Parafialnych Zespołów Caritas w Archidiecezji Przemyskiej.

Kto może zostać Członkiem Zespołu?

Członkami Zespołu są parafianie, którzy zostali przyjęci do niego przez proboszcza. Istnieją dwa rodzaje członkostwa: członek czynny,  członek wspierający. Członkowie czynni realizują działalność charytatywną społecznie poprzez bezpośrednie kontakty z osobami potrzebującymi pomocy. W swej działalności zobowiązani są do dyskrecji. Członkowie wspierający świadczą pomoc finansową w formie zadeklarowanych przez siebie składek (miesięcznych lub kwartalnych).

Komu świadczą pomoc Parafialne Zespoły?

 • osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym;
 • rodzinom wielodzietnym żyjącym w ubóstwie;
 • osobom ubogim;
 • matkom samotnie wychowującym dzieci;
 • ludziom uzależnionym, którzy tej pomocy potrzebują i jej pragną;
 • osobom samotnym potrzebującym opieki.

Działalność charytatywną Zespół organizuje przez:

Wsparcie duchowe

 1. odwiedziny
 2. nawiązanie rozmowy
 3. wspólną modlitwę
 4. ewangelizację
 5. pomoc w dotarciu do kościoła itp.

Pomoc materialną

 1. wsparcia finansowego, przyznawanego w gotówce
 2. przekazywanie darów rzeczowych

Pomoc opiekuńczo-usługową

 1. odwiedzanie osób będących w potrzebie
 2. wykonywaniu różnych czynności domowych
 3. poprzez włączenie potrzebujących w różne akcje Caritasu.