Czym są Szkolne Koło Caritas?

Szkolne Koła Caritas zrzeszają pod nadzorem opiekuna uczniów szkoły, którzy chcą wspólnie świadczyć pomoc potrzebującym w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego. Opiekunem jest zazwyczaj nauczyciel zatrudniony w szkole. Asystuje mu w działalności duszpasterz odpowiedzialny za opiekę i duchowy rozwój grupy. Szkolne Koło Caritas może powstać w szkole każdego typu – podstawowej, średniej, w ośrodkach akademickich i przedszkolach. Prawną podstawą powstawania Szkolnych Kół Caritas w placówkach oświatowych jest art. 56 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. Działalność Szkolnego Koła Caritas musi być zgodna ze statutem szkoły.

Czym zajmuje się Szkolne Koło Caritas?

Członkowie Szkolnego Koła:

  • identyfikują w swym otoczeniu osoby potrzebujące i świadczą im szeroko rozumianą pomoc charytatywną (pomoc w nauce, pomoc w czynnościach życia codziennego, wspólne przedsięwzięcia w czasie wolnym, odwiedziny, pomoc materialna itp.);
  • angażują się w pracę placówek wychowawczych i pomocowych działających w jego środowisku (świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, domy opieki i in.);
  • wspierają działalność charytatywną lokalnej Caritas diecezjalnej i parafialnej przez uczestnictwo w ich działalności i prowadzonych przez nie akcjach (np. kwestach);
  • inicjują i przeprowadzają różną pomoc w zakresie swojej społeczności;
  • są wsparciem dla Proboszcza parafii, na terenie której podejmują swoje działania.

Jak założyć Szkolne Koło Caritas?

Podstawowym warunkiem powstania Koła jest wola jego założenia przez grupę uczniów szkoły reprezentowanych przez opiekuna (nauczyciela zatrudnionego w szkole). Do powstania Koła potrzebne jest współdziałanie dyrektora szkoły oraz dyrektora Caritas archidiecezji. Przychylając się do wniosku grupy uczniów o założenie Koła dyrektor szkoły kieruje do dyrektora Caritas archidiecezji wniosek o zawarcie porozumienia dotyczącego zasad działania Koła w szkole. Koło powstaje z chwilą podpisania tego porozumienia przez dyrektora Caritas archidiecezji i dyrektora szkoły. Kopia porozumienia wraz ze stosowną informacją zostaje przesłana lokalnemu proboszczowi. Wniosek o zawarcie porozumienia dotyczącego utworzenia i zasad działania Szkolnego Koła Caritas w szkole, tekst tego porozumienia oraz regulamin Szkolnych Kół Caritas w archidiecezji przemyskiej można pobrać ze strony internetowej Caritas przemyskiej (www.przemysl.caritas.pl).

Opiekun Koła

Szkolne Koło Caritas musi mieć swojego opiekuna. Opiekun pełni istotną funkcję na każdym etapie działalności. Jest inicjatorem lub przedstawiciel inicjatywy uczniowskiej w kontaktach z dyrekcją szkoły i Caritas archidiecezji. Kolejno jego rola polega na prowadzeniu i wspieraniu członków w tworzeniu koncepcji działania Koła oraz jej realizacji. Opiekun jest członkiem Szkolnego Koła oraz członkiem Zarządu Koła z głosem decydującym w sprawach Koła.

Jakie korzyści płynął z działania Szkolnego Koła Caritas dla lokalnej społeczności i parafii?

Szkolne Koła Caritas stanowią realny wkład w budowanie lepszego świata i lepszych odniesień międzyludzkich. wzbogaca i urozmaica wychowawcze oddziaływanie szkoły. Ich celem jest upowszechnianie idei wolontariatu, a także wspieranie rodziców i pedagogów w prowadzeniu pracy wychowawczej na terenie szkoły i lokalnej społeczności. Szkolne Koła umacniają młodych w autentycznym przeżywaniu wiary, poprzez organizowanie i udział w różnych akcjach religijnych i charytatywnych. Są one również pierwszą pomocą dla parafii, o którą w każdej chwili może poprosić ks. Proboszcz.