Projekt „Mobilna Opieka Domowa w powiecie sanockim”

Projekt „Mobilna Opieka Domowa w powiecie sanockim”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna 

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Umowa o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.08.03.00-18-0038/20-00

 

W okresie od 1 marca 2021 roku do 30 września 2023 roku  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas realizuje projekt „Mobilna Opieka Domowa w powiecie sanockim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 37 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powyżej 60 roku życia, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego  wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego z terenu powiatu sanockiego poprzez świadczenie usług mobilnej opieki domowej w okresie 01.03.2021-30.09.2023 r.