Projekt „UWIERZYĆ W SIEBIE”

OFERTA  REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO  w ramach programu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej ,, Aktywne Formy Przeciwdziałania  Wykluczeniu Społecznemu’’
pn.: ,,UWIERZYĆ W SIEBIE’’

 


 

„UWIERZYĆ W SIEBIE”

 

Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu ogłasza nabór do udziału  w zadaniu publicznym pn. „UWIERZYĆ W SIEBIE”(dalej zwanym projektem) realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, zamieszkujące w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie miasta Przemyśla, korzystające z pomocy społecznej i zarejestrowane w PUP Przemyśl.

 

Działaniami projektowymi zostanie objętych 12 uczestników projektu 7 kobiet i 5 mężczyzn.

Termin rekrutacji trwa od 18.08.2014 r. do 28.08.2014 r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie oferujemy wsparcie w formie:

  • Wsparcie psychologa i doradcy  zawodowego
  • Wsparcie pracownika socjalnego
  • Warsztat gastronomiczny
  • Warsztat   budowlano – porządkowy
  • Warsztat ogrodniczo- porządkowy

Spotkania z pracownikami sieci EURES, PUP Przemyśl, przedstawicielami funkcjonujących spółdzielni socjalnych, spotkaniach roboczych z pracodawcami, udział w warsztatach  kształcenia asertywnych postaw, udział w warsztatach podnoszących poziom wiedzy z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej, udział  w  jednej z form zatrudnienia wspieranego, udział w spotkaniach z radcą prawnym lub powiatowym rzecznikiem praw konsumenckich.

 

Dokumenty zgłoszeniowe składać należy osobiście w biurze Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu:

ul. Ks. Piotra Skargi 6, III piętro, p. 40, w godzinach 9.00–13.00, lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

37 – 700 Przemyśl, ul. Ks. Piotra Skargi 6(decyduje data stempla pocztowego)

Biuro projektu: ul. Piotra Skargi 6,  III piętro, p 40, czynne w godz. od 9-13,  tel. 16 733 31 12.

Skip to content