Informacje o projekcie

PROJEKT PN. „INTEGRACJA PRZEZ AKTYWIZACJĘ”

 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- projekty konkursowe.

Celem głównym projektu  jest zmniejszenie wykluczenia społecznego i poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez reintegrację zawodową i społeczną 515 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu leżajskiego, łańcuckiego, przeworskiego i jarosławskiego.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba, która, w dniu złożenia Formularza rekrutacyjnego:

 • zamieszkuje na obszarze jednego z powiatów: leżajskiego, łańcuckiego, przeworskiego i jarosławskiego.
 • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13.06.2003 r.) zgodnie z definicją Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Projektem zostanie objętych 515 osób w tym:

 • 335 kobiet w wieku 18-60 lat,
 • 130 mężczyzn w wieku 18-65 lat.

Formą wsparcia w ramach projektu:

 • szkolenia zawodowe i kompetencyjne
 • udział w warsztatach Centrum Integracji Społecznej
 • 6-miesieczne staże
 • roczne subsydiowane zatrudnienie
 • treningi motywacyjne
 • treningi poszukiwania pracy i przedsiębiorczości
 • warsztaty ABC profesjonalnego wizerunku

W ramach Projektu zaplanowano również wsparcie dodatkowe:

 • Zwrot kosztów dojazdu,
 • Doposażenie stanowiska stażowego,
 • Catering podczas treningów poszukiwania pracy i przedsiębiorczości i warsztatów ABC profesjonalnego wizerunku.
 • Inne.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2018 do 31.03.2020 r.

Wartość projektu wynosi: 4 805 866,16 zł.

Dofinasowanie projektu z UE wynosi: 4 084 986,23 zł.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

 

Informacji udzielamy w Biurze Projektu:

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl

Tel. 16 676 90 60,  e-mail: przemysl@caritas.pl

Skip to content