Projekt
„Mobilna opieka
w powiecie przemyskim”

realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nr Projektu: RPPK.08.03.00-18-0050/22

W okresie od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku Fundacja AMICO realizuje projekt „Mobilna opieka w powiecie przemyskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

Celem głównym projektu  jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 125 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powyżej 60 roku życia, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego z terenu powiatu przemyskiego poprzez świadczenie usług mobilnej opieki domowej w okresie 01.12.2022 – 31.12.2023 r.

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.12.2022 r. – 31.12.2023 r.
Całkowity budżet projektu 2 085 381,60 zł
Dofinasowanie 1 876 825,43 zł
Wkład własny 208 556,17 zł
Beneficjenci Osoby starsze / niesamodzielne / niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu przemyskiego
Formy wsparcia Mobilna opieka domowa świadczona w postaci usług opiekuńczych