O projekcie

Projekt
„Usługi mobilne w Gminach Grodzisko Dolne, Tryńcza, Markowa, Miasto Przemyśl oraz DDP w Przemyślu”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
Nr Projektu: RPPK.08.03.00-18-0053/22


W okresie od 1 listopada 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku  Fundacja AMICO realizuje projekt „Usługi mobilne w Gminach Grodzisko Dolne, Tryńcza, Markowa, Miasto Przemyśl oraz DDP w Przemyślu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 95 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu gmin Grodzisko Dolne, Tryńcza, Markowa, Miasto Przemyśl poprzez świadczenie usług mobilnej opieki domowej dla 65 osób oraz kontynuowanie wsparcia w ramach Dziennego Domu Pomocy w Przemyślu dla 30 mieszkańców powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla w okresie 01.11.2022 – 31.12.2023 r.

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.11.2022 – 31.12.2023
Całkowity budżet projektu 2 082 945,60 zł
Dofinansowanie 1 874 150,81 zł
Wkład własny 208 794,79 zł
Beneficjenci osoby powyżej 60 roku życia potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,  które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, przez co wymagają opieki lub wsparcia innych osób; zamieszkałe na terenie gmin Grodzisko Dolne, Tryńcza, Markowa i Miasto Przemyśl – usługi mobilne,
zamieszkałe na terenie powiatu przemyskiego i Miasta Przemyśla – DDP w Przemyślu
Formy wsparcia – mobilna opieka domowa świadczona w postaci usług opiekuńczych,
– wsparcie realizowane w ramach DDP