Większe możliwości - O projekcie

„Większe możliwości”

30.09.2015r. 15 uczestników którzy mieli przedłużony okres uczestnictwa do 30.09.2015r, zakończyło udział w projekcie „Większe możliwości w CIS Przemyśl” realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na zakończenie projektu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie. Od początku trwania projektu wsparciem w ramach instytucji ekonomii społecznej zostało objętych 52 UP w tym 14kobiet i 38mężczyzn. Udział w projekcie zakończyło 37 UP w tym 12 kobiet i 25 mężczyzn, które podniosły i zmieniły swoje kwalifikacje zawodowe, jak również potrafią wykonywać pracę zgodna z nabytymi umiejętnościami na warsztatach. 9 mężczyzn w trakcie trwania projektu podjęło zatrudnienie.


 

Projekt pn.,, Większe możliwości w CIS Przemyśl’’, który rozpoczął się od 15.06.2014 r. i trwać będzie do 30.09.2015 r. wdrażany jest w ramach Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obszarem realizacji projektu jest woj. podkarpackie, powiat przemyski, gminy: Przemyśl, Krasiczyn, Medyka, Żurawica, Fredropol, Miasto Przemyśl. Beneficjentem projektu jest Caritas Archidiecezji Przemyskiej, zaś jego realizacja została powierzona powołanemu przez Caritas Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia min. 90% z 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gmin: Przemyśl, m. Przemyśl, Krasiczyn, Medyka, Żurawica, Fredropol do 30.09.2015 r. Cele szczegółowe projektu to: wzrost wiedzy o swoich predyspozycjach zawodowych u min. 90%  z 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, nabycie i rozwój umiejętności psychospołecznych przez min. 90 % z 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez min. 90%  z 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez min. 90% z 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, nabycie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z zakwalifikowaniem do warsztatów i doświadczeniem zawodowym w CIS przez min. 90% z 40 zagrożonych wykluczeniem społecznym. Efektywność zatrudnieniowa w tym projekcie został określona na poziomie min. 30%, tj. min. 12 osób po zakończeniu udziału w projekcie winno podjąć zatrudnienie lub też podjąć własna działalność gospodarczą, lub poprzez założenie spółdzielni socjalnej. Grupa docelowa projektu to osoby w wieku 18 -64 lat zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej z terenu gmin: miasto Przemyśl, Przemyśl, Krasiczyn, Medyka, Żurawica, Fredropol.

Ścieżka uczestnictwa w projekcie obejmuje spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i psychologiem, indywidualna pomoc socjalną, udział  w spotkaniach grup wsparcia, blok szkoleń podnoszący kompetencje społeczne i umiejętności poruszania się po rynku pracy, kurs ,,Własna firma’’, udział w jednym z warsztatów: przygotowania do produkowania okien nietypowych, gastronomicznym, ogrodniczo – porządkowym. Wszyscy uczestnicy projektu skorzystali dotychczas ze wsparcia w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem, na bieżąco korzystają z indywidualnej pomocy socjalnej, biorą udział w spotkaniach grup wsparcia, w bloku szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i umiejętności  poruszania się po rynku pracy, większość ukończyła kurs ,, Własna firma’’. Uczestnicy biorą udział  w warsztatach zgodnie z posiadanymi predyspozycjami i umiejętnościami. W warsztacie przygotowania do produkowania okien nietypowych udział bierze 20 mężczyzn, w warsztacie gastronomicznym udział bierze 10 osób i 10 osób w warsztacie ogrodniczo – porządkowym. Wszyscy uczestnicy którzy ukończyli szkolenie, kurs otrzymali materiały szkoleniowe oraz certyfikaty ich ukończenia. Każda z osób uczestniczących w projekcie korzysta codziennie z ciepłych posiłków przygotowywanych dla wszystkich przez osoby biorące udział w warsztacie gastronomicznym. Dla wszystkich osób została zakupiona odzież ochronna i wszyscy uczestnicy przeszli szkolenia bhp oraz opłacone zostały im badania lekarskie, w tym również specjalistyczne. Wykupiona została także polisa ubezpieczeniowa(OC i NNW). Koszty ogółem projektu wynoszą 1 200 549,36 zł. Opiekunem projektu wyznaczonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jest P. Joanna Miela.

Skip to content