O projekcie

Projekt „ Pogodna Jesień”

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Wniosek o dofinansowanie Projektu nr:

WND-RPPK.08.03.00-18-0014/16

 

 

W okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku  CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ realizuje projekt „Pogodna jesień” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest rozwój środowiskowych form pomocy poprzez wsparcie 125 os. starszych/niesamodzielnych oraz 115 opiekunów faktycznych poprzez świadczenie usług mobilnej opieki domowej, opieki sąsiedzkiej, turnusów wytchnieniowych oraz szkoleń i doradztwa dla opiekunów faktycznych na terenie pow. bieszczadzkiego, sanockiego, przemyskiego oraz m. Przemyśl w okresie 01.06.2017r. – 31.12.2018r.

 

Informacje ogólne

Okres realizacji projektu

01.06.2017 r. – 31.12.2018 r.

Całkowity budżet projektu

4 872 499,86 zł

Dofinasowanie

4 628 874,86 zł

Wkład własny

243 625,00 zł

Beneficjenci

Osoby starsze / niesamodzielne / niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatów bieszczadzkiego, sanockiego, przemyskiego i m. Przemyśl oraz ich opiekunowie faktyczni

Formy wsparcia

– mobilna opieka domowa świadczona w postaci usług opiekuńczych i asystenckich,

– turnusy wytchnieniowe,

– szkolenia dla opiekunów faktycznych

Skip to content