Caritas Archidiecezji Przemyskiej
od 01.03.2023 r. w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025.
Edycja 2023, realizuje zadanie publiczne pn.
„Zwiększenie liczby miejsc w CIS Przemyśl i CIS Zarzecze” nr wniosku 416.

Wartość projektu: 141.920 zł

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa.

Dofinansowanie: 120.000 zł


Celem głównym zadania publicznego jest aktywna integracja 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Przemyśla, powiatu przemyskiego i gminy Zarzecze. Działania przewidziane w ofercie pozwolą na postęp uczestników warsztatów w CIS w procesie aktywizacji społeczno – zawodowej i zmniejszania dystansu do zatrudnienia. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez udział Uczestników w Centrach Integracji Społecznej w Przemyślu i Zarzeczu dzięki zindywidualizowanemu i kompleksowemu wsparciu, które ma wielotorowy charakter i świadczone jest w zróżnicowanej formie. Reintegracja zawodowa i społeczna realizowana poprzez objęcie Uczestników wsparciem edukacyjnym obejmującym m.in. nabywanie umiejętności zawodowych oraz innych umiejętności niezbędnych do codziennego życia, mających na celu wzmocnienie dążenia do zmian statusu społecznego i zawodowego. Uczestnicy zostaną objęci wsparciem mającym na celu odbudowanie/podtrzymanie ich zdolności do samodzielnego funkcjonowania na otwartym rynku pracy, oraz wzmocnienie pozytywnej motywacji, poprzez wsparcie specjalistów: pracownika socjalnego, psychologa, doradcę zawodowego, instruktora zawodu. W zadaniu zaplanowano również udział Uczestników w warsztatach psycho–edukacyjnych, warsztatach z doradcą zawodowym, w grupach wsparcia, w grupowych konsultacjach prawnych. Celem odbudowanie i podtrzymanie umiejętności pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania. Praca specjalistów pozwoli na przełamanie barier, które napotykają uczestnicy warsztatów CIS, poprzez wykonywanie pracy staną się rozpoznawalni na lokalnym rynku pracy i po zakończeniu udziału w warsztatach CIS będą mogli podjąć pracę w ramach otwartego rynku pracy. Działania reintegracji społecznej i zawodowej przyczynią się do zwiększenia aktywności zawodowej Uczestników.