Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Aktualne programy PFRON

Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt pn:. „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w mieszkaniach treningowych w Centrum Rehabilitacji Caritas w Przemyślu”,

– kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych ,

– zadanie: 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

Cel projektu: stworzenie warunków osobom niepełnosprawnym do rozszerzania niezależnego uczestnictwa w życiu społecznym,

– nabycie i pogłębienie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu, codziennych czynności samoobsługowych,

– wyrabianie właściwych postaw i zachowań, aktywności osobistej i społecznej, podniesienie jakości życia

– umacnianie kompetencji społecznych, zapewnienie wsparcia.

Okres trwania projektu :

I okres realizacji projektu – 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 r.,

II okres realizacji projektu 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 r.

Uczestnictwo:

Zaplanowano udział w projekcie 32 osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, zakwalifikowane do projektu.

Formy wsparcia:

W ramach projektu proponujemy uczestnictwo osób niepełnosprawnych w formach wsparcia:

 1. Poranny Trening Higieny Osobistej i Czynności Samoobsługowych
 2. Trening Aktywnego Funkcjonowania
 3. Trening Akulturacji
 4. Wieczorny Trening Higieny Osobistej i Czynności Samoobsługowych

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu :

 1. Rekrutacja kandydatów na beneficjentów do projektu, utworzenie IPD.
 2. Zatrudnienie kadry merytorycznej i administracyjno– księgowej projektu.
 3. Koordynowanie, monitoring, rozliczanie projektu.
 4. Prowadzenie treningów przez 40 tygodni   (10 tygodni dla czterech 8 osobowych grup),
 5. Ponoszenie kosztów związanych z realizacją projektu,
 6. Ponoszenie koszty uczestnictwa w życiu społecznym beneficjentów
 7. Zakup doposażenia mieszkań do prowadzenia treningów,
 8. Dojazd do mieszkań treningowych- zapewnienie środka transportu.

REKRUTACJA

Rekrutacja uczestników zadania zostanie przeprowadzona w pierwszym okresie projektu w placówkach Caritas na terenie województwa podkarpackiego, gdzie prowadzona jest działalność opiekuńcza, rehabilitacyjną , pomocowa dla osób niepełnosprawnych  (Warsztaty Terapii Zajęciowej Leżajsk, Środowiskowy Dom Samopomocy).

Podstawową formą rekrutacji będą osobiste kontakty i rozmowy z kandydatami na beneficjentów prowadzone przez asystentów.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji będzie posiadanie przez kandydata (osobę dorosłą),  aktualnego orzeczenia ze znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniem i różnym rodzajem niepełnosprawności.

Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów na podstawie opracowanego testu samodzielności i funkcjonowania psychospołecznego ,podpisanie „deklaracji przystąpienia”  i  zgody na przetwarzanie danych osobowych  przez kandydata, bądź jego opiekuna prawnego , będzie wyrażeniem zgody na udział w projekcie. Zostanie utworzona lista rezerwowa beneficjentów. W przypadku rezygnacji (choroba, zmiana sytuacji zawodowej , miejsca zamieszkania) z udziału w projekcie  beneficjenta , jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

Skip to content