logo2

O projekcie

 

Miasto Łańcut – Lider projektu wraz z Caritas Archidiecezji Przemyskiej – Partner projektu od 01.09.2021r. realizują projekt pn. 
„Wsparcie mieszkańców Łańcuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej” nr wniosku: RPPK.08.07.00-18-0004/21,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa: VIII Aktywna integracja, Działanie 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem.

Wartość projektu: 943 294,26 zł

Dofinansowanie: 788 623,85 zł

Celem głównym projektu jest aktywna integracja 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Łańcuta poprzez uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej w Łańcucie powołanym przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej, w okresie od 01.10.2021r. do 31.03.2023r. Projekt konsoliduje działania wszystkich podmiotów z terenu Łańcuta prowadzących działalność w zakresie opieki i pomocy społecznej, ekonomii społecznej, profilaktyki i ochrony zdrowia, przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu (m.in., MOPS, PCPR, ŚDS, Caritas, PUP). Wpływa również na realizację nadrzędnego celu Strategii ZIT ROF – ROZWÓJ SPOŁ-GOSP ROF JAKO CZYNNIK INTEGRUJĄCY I PODNOSZĄCY JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW realizowany przez określony cel rozwojowy ZIT 2 „Podnoszenie jakości życia w ROF poprzez zwiększenie dostępu do nowoczesnych usług publicznych oraz rewitalizację przestrzeni publicznej” (Kryterium formalne nr 2 KF2) poprawę spójności społecznej obszaru rewitalizacji. Działania w ramach projektu przyczynią się do zniwelowania niekorzystnych czynników na terenie Miasta Łańcuta, tj. bezrobocia, do wzrostu przedsiębiorczości oraz integracji społecznej na terenie miasta. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez udział Uczestników w Centrum Integracji Społecznej poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, które ma wielotorowy charakter i świadczone jest w zróżnicowanej formie. Reintegracja zawodowa i społeczna realizowana jest poprzez objęcie Uczestników wsparciem edukacyjnym obejmującym m.in. nabywanie umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie innych umiejętności niezbędnych do codziennego życia, mających na celu wzmocnienie dążenia do zmian statusu społecznego i zawodowego. Uczestnicy warsztatu ogrodniczo – porządkowego wykonywać będą prace porządkowe na obszarze rewitalizacji Miasta Łańcuta, tj. koszenie terenów zielonych, grabienie, sprzątanie, dbanie o kwietniki itp. Natomiast na zrewitalizowanych obszarach przestrzeniach międzyblokowych porządkowanie chodników, trawników, dbanie o małą infrastrukturę w tym siłownie plenerową, plac zabaw (bieżącą konserwację, czyszczenie). W okresie zimowym prace skupiać się będą na odśnieżaniu chodników na wspomnianych osiedlach czy plantach miejskich. Uczestnicy objęci są wsparciem mającym na celu odbudowanie/podtrzymanie ich zdolności do samodzielnego funkcjonowania na otwartym rynku pracy, oraz wzmocnienie pozytywnej motywacji, poprzez wsparcie specjalistów: pracowników socjalnych, psychologa, doradcę zawodowego, instruktora zawodu. W projekcie zaplanowano również: warsztaty psycho–edukacyjne, warsztaty z doradcą zawodowym, udział w grupach wsparcia, grupowe konsultacje prawne, jak również udział pięciu Uczestników w kursie, szkoleniu zawodowym. Celem jest również odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania.