O projekcie


Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest: aktywizacja zawodowa, wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej oraz wsparcie  w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej 116 os (57K i 59M) bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w wieku 18-29 lat,  zamieszkałych zgodnie z KC na terenie woj. podkarpackiego (nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, w tym osoby niepełnosprawne), w tym:
* udział w szkoleniu umożliwiającym uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej – 116 osób,
* udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa, a także 6 miesięcznego wsparcia pomostowego – 103 osoby.

Co najmniej 50% zrekrutowanych Uczestników projektu, będzie zamieszkiwać (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

 

Grupa docelowa:

Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 116 osób spełniających kryteria:

– wiek 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin)

– osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy

– nieuczestniczące w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

– nieposiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

– zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z definicją określoną w art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

-nie należące do grupy docelowej określonej dla trybu z konkursu w Poddziałaniu 1.3.1. POWER

 

Rodzaj wsparcia dotyczący dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej:

– Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze 40 godzin dydaktycznych dla 116 Uczestników/czek projektu.

Planowany termin udzielenia wsparcia – marzec/listopad 2022 r.

Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej

W postaci stawki jednostkowej na samozatrudnienie, która zawiera zobowiązanie do rzeczywistego prowadzenia i utrzymania działalności przez co najmniej 12 miesięcy pod rygorem zwrotu środków dla 103 Uczestników/czek projektu.

Obowiązująca kwota stawki jednostkowej na samozatrudnienie wynosi 23 050,00 PLN.

Planowany termin udzielania wsparcia – lipiec 2022 r. – grudzień 2022 r.

Fakultatywne wsparcie pomostowe:

W postaci finansowej, stanowiące bezzwrotną pomoc kapitałową co do zasady przyznawaną w formie comiesięcznych transz w kwocie max do 2800,00 zł netto (bez podatku VAT) przez okres 6 miesięcy dla 103 Uczestników/czek projektu.

Planowany termin udzielania wsparcia – lipiec 2022 r. – maj 2023 r.

Beneficjent dodatkowo zapewnia Uczestnikom Projektu –  materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW, catering podczas szkolenia oraz wsparcie w technicznym wypełnianiu Biznes planów świadczone przez Ekspertów dotacyjnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.


Projekt realizowany w partnerstwie – Caritas Archidiecezji Przemyskiej wraz z LOOTUS Joanna Jędrzejowska.

Wartość projektu: 4 953 073,00 PLN

Wartość dofinansowania: 4 876 173,00 PLN

  – w tym kwota dofinansowania ze środków europejskich: 4 174 449,92 PLN

  – w tym kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej: 701 723,08 PLN

Okres realizacji projektu: 01.02.2022 r. – 30.09.2023 r.

KONTAKT

BIURO PROJEKTU MIELEC – ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec

e-mail: ewelina.cuber@lootus.pl, tel. : 881-400-910

BIURO PROJEKTU PRZEMYŚL – ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl

e-mail:  projektyprzemysl@caritas.pl, tel. : 16 676 90 60