W związku z realizacją projektu pt. „Idziemy po sukces” współfinansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl
zaprasza do złożenia oferty na dostawę artykułów spożywczych
na potrzeby realizacji ww. projektu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.
 

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów,
w tym udzielania odpowiedzi na zapytania Oferentów:
Małgorzata Lula
tel.: 798 539 607
e-mail: przemysl@caritas.pl

Zapytanie ofertowe z dnia 18.05.2022

Załączniki do zapytania

 

Wybrana oferta:
FHU Beata Sas, ul. Lelewela 13, 37-700 Przemyśl

Uzasadnienie wyboru:
W ramach postępowania złożono 1 ofertę, która spełniała wymogi określone w zapytaniu ofertowym.
Oferta Wykonawcy FHU Beata Sas, ul. Lelewela 13, 37-700 Przemyśl uzyskała najwyższą ilość punktów
wg. kryteriów oceny.