Trwałość projektu

Caritas Archidiecezji Przemyskiej informuje o możliwości skorzystania z usług opiekuńczych

świadczonych w miejscu zamieszkania.

Odbiorcami wsparcia mogą być osoby starsze / niesamodzielne / niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatów łańcuckiego, krośnieńskiego i brzozowskiego

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 16 676 90 60.

Usługi opiekuńcze mogą być świadczone osobom:

  • które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych;
  • nie mają możliwości samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowej czynności dnia codziennego;
  • zamieszkują (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny Dz.U. 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn.zm., art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) na terenie Województwa Podkarpackiego tj. na terenie powiatów łańcuckiego, krośnieńskiego i brzozowskiego;
  • posiadają zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza POZ stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o wsparcie wymaga pomocy innych osób;
  • osoby, które nie otrzymały dotychczas wsparcia w postaci usług opiekuńczych lub otrzymały je w innym zakresie niż te, o które ubiega się w ramach wsparcia Caritas.
Skip to content