Dzienny Dom Opieki Medycznej w Przemyślu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla 150 osób starszych i niesamodzielnych z terenu miasta Przemyśl poprzez świadczenia geriatryczne, pielęgnacyjne, opiekuńcze i rehabilitacyjne oraz kontynuację leczenia w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM).

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2018r. do 31 grudnia 2021r.

Wartość projektu: 1 523 346,00 zł

Wartość dofinansowania projektu z Funduszy Europejskich: 1 294 844,10 zł

 

PLANOWANE EFEKTY

Realizacja Projektu przyczyni się do:

 • poprawy stanu zdrowia pacjentów (poprzez rozpoczęcie terapii, rehabilitacji, dobranie i stosowanie odpowiedniej diety, stymulowanie aktywności psychofizycznej i poznawczej),
 • zmniejszenia liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych,
 • deinstytucjonalizacji miejsc opieki nad osobami zależnymi.

KOGO MOŻEMY OBJĄĆ WSPARCIEM

Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności osób powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

Podstawowe cele kwalifikowania pacjentów do domu opieki medycznej to: poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością
i samoopieki – możliwe do uzyskania poprzez rehabilitację lub modyfikację leczenia farmakologicznego – co będzie oceniane w momencie kwalifikacji do objęcia opieką.

 1. W ramach Projektu DDOM obejmie wsparciem 150 osób (85 kobiet i 65 mężczyzn), w tym minimum 76 osób w wieku powyżej 65 roku życia. W DDOM będzie mogło przebywać równocześnie maksymalnie 15 pacjentów.
 2. Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu (pacjentem DDOM) może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria przyjęcia:

1. osoba niesamodzielna, która w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymała od 40 do 65 punktów (weryfikacja na podstawie oceny dokonanej przez lekarza kierującego zamieszczonej w załączniku nr 2 do Formularza Rekrutacyjnego),

2. osoba zamieszkała na terenie miasta Przemyśl (weryfikacja na podstawie informacji zawartych w Formularzu Rekrutacyjnym oraz na podstawie oświadczenia o spełnieniu kryteriów kwalifikujących do udziału w Projekcie),

3. osoba, która posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) (weryfikacja na podstawie informacji zawartych w Formularzu Rekrutacyjnym oraz na podstawie oświadczenia o spełnieniu kryteriów kwalifikujących do udziału w Projekcie i/lub weryfikacja w systemie EWUŚ),

4. osoba bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, której stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej lub osoba, u której występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub której w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (weryfikacja na podstawie informacji zawartych w Formularzu Rekrutacyjnym oraz na podstawie oświadczenia o spełnieniu kryteriów kwalifikujących do udziału w Projekcie). Beneficjent zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wiarygodności informacji podanych w Formularzu Rekrutacyjnym wraz z załącznikami oraz w dokumentach dotyczących udziału w Projekcie poprzez:

 • sprawdzenie ich w odpowiednich instytucjach;
 • zobowiązanie Uczestników/ Uczestniczki Projektu do przedłożenia stosownych dokumentów,

5. osoba nie korzystająca ze świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych (weryfikacja na podstawie informacji zawartych w Formularzu Rekrutacyjnym oraz na podstawie oświadczenia o spełnieniu kryteriów kwalifikujących do udziału w Projekcie),

6. osoba w przypadku której podstawowym wskazaniem do objęcia jej opieką (w ramach DDOM) nie jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (osoba nie korzystająca ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień) – weryfikacja na podstawie informacji zawartych w Formularzu Rekrutacyjnym oraz na podstawie oświadczenia o spełnieniu kryteriów kwalifikujących do udziału w Projekcie.

3. Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może zostać osoba, która:

 • w terminie trwania naboru do Projektu dostarczy wymagane dokumenty,
 • podpisze i zaakceptuje Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie,
 • zobliguje się do dostarczenia po zakończeniu udziału w Projekcie informacji/dokumentów umożliwiających przeprowadzenie ewaluacji.

 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ W DDOM

W trakcie trwania projektu tj. od 01.10.2018 r. do 31.12.2021 r. DDOM obejmie bezpłatnym wsparciem 150 osób (85 kobiet, 65 mężczyzn), w tym min. 76 osób powyżej 65 lat.

 1. Dzienny dom opieki medycznej zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych.
 2. Czas trwania pobytu w dziennym domu opieki medycznej będzie ustalany indywidualnie przez Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny (WZT) i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych. Pobyt może zostać skrócony z założonych 30 dni w przypadku dobrowolnej rezygnacji pacjenta oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne).
 3. W miarę możliwości w pierwszym miesiącu pacjenci będą przebywali w domu opieki medycznej przez 5 dni w tygodniu przez 8-10 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie.
 4. Godziny i dni pobytu pacjenta mogą zostać uelastycznione w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjenta.
 5. Pacjent może korzystać ze świadczeń DDOM tylko raz w czasie trwania Projektu (nie dotyczy pacjentów, którzy przerwali leczenie z powodu pogorszenia się stanu zdrowia).
 6. Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach domu opieki medycznej należą:
  • opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki
  • i samopielęgnacji;
  • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych;
  • usprawnianie ruchowe;
  • stymulacja procesów poznawczych;
  • terapia zajęciowa;
  • wsparcie psychologiczne;
  • przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).
 7. Dodatkowo w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń oraz w razie pilnej potrzeby i w zależności od wskazania medycznego zapewnia się pacjentowi niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie. W każdym przypadku wymagane jest przygotowanie przez WZT uzasadnienia zlecenia realizacji wymienionych świadczeń.
 8. Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w dziennym domu opieki medycznej zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie (2 posiłki dziennie: II śniadanie oraz obiad), prowadzone będą zajęcia dodatkowe, pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi oraz w razie potrzeby i możliwości realizacyjnych Beneficjenta bezpłatny transport z miejsca zamieszkania do domu opieki medycznej i powrót do miejsca zamieszkania. Wymagana będzie zgoda lub zobowiązanie rodziny do współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu.
 9. W ramach Projektu realizowane będą również działania edukacyjne dla członków rodzin i opiekunów pacjenta. Celem działań edukacyjnych jest przygotowanie do kontynuacji opieki nad pacjentem po opuszczeniu DDOM. W ramach wsparcia edukacyjnego dla Opiekunów Uczestników/Uczestniczek Projektu przygotowane zostaną materiały edukacyjne, które będą udostępnione na stronie internetowej Projektu. Ponadto każdy Opiekun Uczestnika/Uczestniczki Projektu po wyrażeniu chęci skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu będzie mógł wziąć udział w wizycie Uczestnika/Uczestniczki Projektu u specjalisty i uzyskać poradę dietetyka jak przygotowywać posiłki adekwatne dla stanu zdrowia dla podopiecznego, poradę jak prowadzić domową rehabilitację/ćwiczenia usprawniające, itp. Udział Opiekuna Uczestnika/Uczestniczki Projektu w wizycie pacjenta DDOM u specjalisty jest dobrowolny i bezpłatny. Osoba korzystająca z ww. formy działań edukacyjnych skierowanych do rodzin i opiekunów pacjenta przebywającego w DDOM, przygotowujących do kontynuacji opieki nad osobą niesamodzielną zobowiązana jest do przedłożenia Oświadczenia o pełnieniu roli Opiekuna Uczestnika/Uczestniczki Projektu.
 10. Szczegółowy zakres wsparcia został przedstawiony w dokumentach:
  • Regulamin funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej w Przemyślu Caritas Archidiecezji Przemyskiej
  • Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie pt. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Przemyślu
 11. Powyższe formy wsparcia będą realizowane w DDOM we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku, minimum 8h dziennie, maksymalnie 10 godzin dziennie, tj. w przedziale czasowym od godziny 8.00-18.00.

 

HARMONOGRAM WSPARCIA

 • październik 2018r. – utworzenie DDOM
 • od października 2018r. rekrutacja (I nabór do momentu zakwalifikowania do udziału w Projekcie co najmniej 15 osób, następnie przyjmowanie do projektu osób z listy rezerwowej lub dodatkowy nabór)
 • listopad 2018r. – grudzień 2021r. realizacja usług (pobyt pacjentów w DDOM bezpłatny)
 • styczeń 2022r. – grudzień 2024r. realizacja usług w ramach świadczeń z NFZ (jeżeli będą dostępne), a w przypadku ich braku z opłat pacjentów lub ich rodzin

 

JAKIE FORMALNOŚCI TRZEBA SPEŁNIĆ ABY STAĆ SIĘ PACJENTEM DDOM

Aby stać się pacjentem DDOM należy:

 • spełnić wszystkie kryteria przyjęcia opisane powyżej,
 • złożyć poprawnie w Biurze Projektu:

Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami tj.:

 • Skierowanie do DDOM wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
  a w przypadku osób bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu – załącznik nr 1 do Formularza Rekrutacyjnego.
 • Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do DDOM – załącznik nr 2 do Formularza Rekrutacyjnego.

a następnie po pozytywnej weryfikacji formularza oraz zakwalifikowaniu do projektu dostarczyć do Biura Projektu dokumenty dotyczące udziału w Projekcie tj.:

 • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie,
 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikujących do udziału w Projekcie ,
 • Formularz Danych osobowych Uczestnika/Uczestniczki Projektu,
 • Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu (dot. przetwarzania danych osobowych),
 • Oświadczenia o pełnieniu roli opiekuna Uczestnika/ Uczestniczki Projektu (jeśli dotyczy)
 • Oświadczenia dotyczącego zgody/zobowiązania Opiekuna Uczestnika/Uczestniczki Projektu do współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu  (jeśli dotyczy)

Ww. dokumenty w miejscach do tego oznaczonych powinny być podpisane przez Kandydata/Kandydatkę lub Uczestnika/Uczestniczkę Projektu, a w sytuacji gdy Kandydat/Kandydatka lub Uczestnik/Uczestniczka Projektu nie posiadają zdolności do czynności prawnych – przez ich opiekuna prawnego

Powyższe druki można pobrać:

 • w Biurze Projektu w Caritas Archidiecezji Przemyskiej przy ulicy Kapitulnej 1 w Przemyślu,
 • w DDOM mieszczącym się w Centrum Terapii i Rehabilitacji przy ul. Ks. J. Popiełuszki 5 w Przemyślu,
 • bądź ze strony www.ddom-przemysl.pl lub poniżej.

 

Formularz rekrutacyjny

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (PACJENTÓW DDOM)

Serdecznie Zapraszamy Państwa do składania dokumentów zgłoszeniowych (znajdujących się poniżej w plikach do pobrania) w biurze Caritas Archidiecezji Przemyskiej przy ulicy Kapitulnej 1 , 37-700 Przemyśl, w dni robocze od godz. 08:00 do 16:00.

Dokumenty mogą być dostarczone osobiście przez pacjenta, za pośrednictwem osób trzecich lub pocztą/kurierem na adres wskazany powyżej. Wszelkie pytania na temat rekrutacji i funkcjonowania DDOM można przesyłać drogą elektroniczną na adres:  egryc@pap.rzeszow.pl

O przyjęciu decyduje spełnienie wszystkich kryteriów przyjęcia, liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych (zgodnie z informacją zawartą w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie), kolejność zgłoszeń, konieczność zachowania odpowiedniej proporcji kobiet i mężczyzn oraz udziału procentowego Uczestników/Uczestniczek Projektu w wieku powyżej 65 roku życia.

Więcej informacji nt. rekrutacji do Projektu na stronie: www.ddom-przemysl.pl

WIĘCEJ INFORMACJI

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Kierownik projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 12.00:
Ewa Gryc tel. 503 155 055 e-mail:  egryc@pap.rzeszow.pl