Projekt pn. „SPO – 22 branża pomocy społecznej stawia na praktykę”
jest realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Wniosek o dofinansowane Projektu nr POWR.02.15.00-00-2025/20

 

W okresie od 01. lutego 2021 roku do 30. kwietnia 2022 roku Caritas Archidiecezji Przemyskiej realizuje projekt „SPO – 22 branża pomocy społecznej stawia na praktykę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu
w zakresie stażu uczniowskiego w branży pomocy społecznej dla zawodów na poziomie kwalifikacji szkoły policealnej:
opiekun w Domu Pomocy Społecznej i asystent osoby niepełnosprawnej

Okres realizacji projektu: 01.02.2021 – 30.04.2022

Dofinansowanie projektu z UE: 506 000,00 PLN

Beneficjenci: Uczestnicy pilotażu – uczennice/niowie/słuchaczki/cze I lub II roku kierunków: opiekun w Domu Pomocy Społecznej i asystent osoby niepełnosprawnej Medycznego – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu