O projekcie

Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Sprawni dłużej – edycja III” nr projektu RPPK.08.03.00-18-0040/21 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Dofinansowanie projektu: 1 949 952,00 zł
Wartość projektu: 2 081 952,00 zł

Celem projektu Sprawi dłużej – edycja III jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla co najmniej 820 mieszkańców pow. m. Przemyśl, pow. przemyskiego, bieszczadzkiego, łańcuckiego, brzozowskiego, sanockiego, jarosławskiego, przeworskiego, leżajskiego, leskiego krośnieńskiego i m. Krosno, oraz Gminy Błażowa, miasto Błażowa, Gmina Dynów i miasto Dynów w okresie 1.2023 – 12.2023 r. poprzez doposażenie 4 wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego oraz świadczenie usług szkoleniowych i doradczych dla  opiekunów faktycznych. Szkolenia/doradztwo zaplanowano dla 20 opiekunów faktycznych, sprzęt zostanie wypożyczony dla 800 osób wymagających wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu.

Okres realizacji Projektu: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

W ramach projektu będzie wypożyczany nieodpłatnie sprzęt pielęgnacyjny, rehabilitacyjny
i wspomagający oraz udzielane będzie wsparcie szkoleniowo-doradcze dla  opiekunów faktycznych.

Udział w projekcie „Sprawni dłużej – edycja III” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Osoby chętne do skorzystania z wypożyczalni są proszone o kontakt z właściwymi wypożyczalniami, szczegółowe informacje w zakładce rekrutacja.