Trwałość projektu

W związku z zakończeniem z dniem 31.03.2022r. realizacji projektu „Aktywni niepełnosprawni” Caritas Archidiecezji Przemyskiej informuje o możliwości skorzystania z usług społecznych w tym usług asystenckich świadczonych w mieszkaniach treningowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 16 676 90 60.

Usługi asystenckie w ramach mieszkania wspomaganego mogą być świadczone osobom zagrożonym ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym. Skorzystać z w/w usług mogą osoby:

  1. Pełnoletnie, z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2046 z późń. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016r., poz. 546 z późn. zm.)
  2. Zamieszkujące w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego na terenie województwa Podkarpackiego.