Życzliwa dłoń - O projekcie

Projekt „ Życzliwa Dłoń”

 

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Nr Projektu: RPPK.08.03.00-18-0084/19

 

 

W okresie od 1 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku  CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ realizuje projekt „Życzliwa dłoń” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 114 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (OPWWCF) oraz 20 opiekunów faktycznych z terenu gminy Nowa Sarzyna, pow. jarosławskiego i przeworskiego poprzez świadczenie usług mobilnej opieki domowej dla 89 ON oraz szkoleń i doradztwa dla 20 OF na terenie gminy Nowa Sarzyna, pow. jarosławskiego i przeworskiego oraz kontynuowanie wsparcia w ramach Dziennego Domu Pomocy (DDP) w Sanoku dla 25 mieszkańców powiatu sanockiego w okresie 01.02.2020 – 31.12.2022 r.

 

Informacje ogólne

Okres realizacji projektu

01.02.2020 – 31.12.2022 r.

Całkowity budżet projektu

5 224 554,65 zł

Dofinasowanie

4 963 050,91 zł

Wkład własny

261 503,74 zł

Beneficjenci

Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałe na terenie powiatów jarosławskiego, przeworskiego, Gminy Nowa Sarzyna oraz ich opiekunowie faktyczni – usługi mobilne oraz na terenie powiatu sanockiego – Dzienny Dom Pomocy

Formy wsparcia

– mobilna opieka domowa świadczona w postaci usług opiekuńczych,

– szkolenia dla opiekunów faktycznych oraz konsultacje prawne z zakresu spraw prowadzonych przez NFZ, ZUS, PEFRON

– wsparcie realizowane w ramach DDPSkip to content