Zasady uczestnictwa

Ogólne zasady uczestnictwa
Centrum Integracji Społecznej
w Przemyślu

 

  1. Uczestnikiem może być każdy mieszkaniec powiatu Przemyskiego, który otrzyma skierowanie  z Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej. Osoby długotrwale bezrobotne kieruje Powiatowy Urząd Pracy z powiadomieniem właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej.
  2. Kandydaci odbywają rozmowę kwalifikacyjną :

-z pracownikiem socjalnym – dotyczącą  sytuacji socjalno-społecznej kandydata,

-z doradcą zawodowym – dotyczącą  sytuacji zawodowej kandydata oraz planów zawodowych na przyszłość kandydata,

-z psychologiem – określającą predyspozycje osobowościowe kandydata  oraz jego mocne i słabe strony,

-wyniki tych rozmów podlegają ocenie przez Komisję Rekrutacyjną Centrum.

  1. Po zakwalifikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną Centrum kandydat może zostać przyjęty na okres próbny 1 miesiąca. Dla każdego z uczestników przygotowany zostanie Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego opracowany przez pracownika socjalnego Centrum z uwzględnieniem opinii psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego z właściwego ośrodka pomocy społecznej. Uczestnictwo w Programie rozpoczyna się z chwilą podpisania porozumienia.
  1. Uczestnicy Centrum w okresie próbnym(1 miesiąc) otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych.
  2. W pozostałym okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum, na wniosek uczestnika, kierownik Centrum przyznaje świadczenie integracyjne

w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

  1. Świadczenie integracyjne jest wypłacane w okresach miesięcznych z dołu.
  2. Okres uczestnictwa w zajęciach w Centrum może trwać do 11 miesięcy,
    w uzasadnionych przypadkach kierownik Centrum może przedłużyć okres uczestnictwa w zajęciach o kolejne 6 miesięcy.

 

W ramach reintegracji zawodowej Centrum może prowadzić działalność wytwórczą, handlową i usługową. Obecnie uczestnicy biorą udział w następujących zajęciach warsztatowych:

– warsztat gastronomiczny

– warsztat remontowo-budowlany

– warsztat ogrodniczo-porządkowy

– warsztat pamiątkarstwa-rękodzieła-krawiectwa

– warsztat administracyjno-biurowy

– warsztat gospodarczo-porządkowy

– warsztat handlowy

– warsztat okien nietypowych

Skip to content