O projekcie

Celem projektu jest wzrost poziomu samozatrudnialności u 110 młodych osób bezrobotnych do 29 roku życia z terenu województwa podkarpackiego do 30.06.2023 r., poprzez utworzenie min. 100 miejsc pracy ze środków EFS na podjęcie działalności gospodarczej wśród osób młodych.

Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 • Osoby fizyczne zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w szczególności osoby nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. 

Oznacza to, że projekt skierowany jest do osób nieuczestniczących w kształceniu formalnym
w trybie stacjonarnym rozumianym, jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym
i osób, które nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy;

 • Osoby bezrobotne niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy;
 • Osoby w wieku 18-29 lat, tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin.

W projekcie premiowane będą:

 • Kobiety;
 • Osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze, tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Szczegóły dotyczące kryteriów rekrutacyjnych oraz wyłączeń z uczestnictwa w Projekcie opisane zostały w dokumentacji projektu.

Projektem objętych zostanie 110 osób, w tym 63 kobiet i 47 mężczyzn.

 W ramach projektu Uczestnikom zapewnione zostanie wsparcie w postaci

 • Szkolenia umożliwiającego uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. Czas trwania szkolenia: 42 godziny lekcyjne. Szkoleniem objętych będzie 110 Uczestników projektu;
 • Bezzwrotnej pomocy finansowej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa, w kwocie jednostkowej 23.050,00 PLN na osobę. Wsparciem objętych zostanie 100 Uczestników projektu;
 • Finansowego wsparcia pomostowego w kwocie 2.800,00 PLN miesięcznie, wypłacanego przez okres 6 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 • Zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia dla 75% Uczestników projektu.

Każdy Uczestnik projektu, który otrzyma bezzwrotną pomoc finansową (dotację) na utworzenie przedsiębiorstwa, będzie miał możliwość otrzymania również finansowego wsparcia pomostowego.

Każdy z Uczestników projektu, który otrzyma wsparcie finansowe, będzie zobowiązany do nieprzerwalnego prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy.

Sposób rozliczania:

 • Dotacja: rozliczna jednorazowo, po zakończeniu 12-miesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej przez Uczestnika projektu;
 • Wsparcie pomostowe: rozliczane miesięcznie (netto), na podstawie zestawień wydatków, na pokrycie składek ZUS, podatku dochodowego i opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Szczegóły dotyczące terminów i zasad przeprowadzenia rozliczeń wsparcia finansowego (dotacji i wsparcia pomostowego) opisane zostały w dokumentacji projektu.

Istotne terminy:

 • Okres realizacji projektu: 01.02.2022 r. – 30.06.2023 r.

`          NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

 • Rekrutacja do projektu – nabór uzupełniający: od 25 maja do 13 czerwca 2022 r.
 • Planowany termin realizacji szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej: lipiec – sierpień 2022 r. 
 • Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na wsparcie finansowe w formie dotacji i finansowe wsparcie pomostowe: sierpień – wrzesień 2022 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu na wsparcie finansowe: październik 2022 r.
 • Planowany termin rejestracji działalności gospodarczej przez Uczestników projektu i podpisywania umów na udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego: październik 2022 r.

            NABÓR PODSTAWOWY

 • Rekrutacja do projektu – nabór podstawowy: od 22 kwietnia do 12 maja 2022 r.
 • Planowany termin realizacji szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej: czerwiec – lipiec 2022 r. 
 • Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na wsparcie finansowe w formie dotacji i finansowe wsparcie pomostowe: sierpień 2022 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu na wsparcie finansowe: wrzesień 2022 r.
 • Planowany termin rejestracji działalności gospodarczej przez Uczestników projektu i podpisywania umów na udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego: wrzesień 2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu „Młodzi samodzielni” w zakładce REKRUTACJA

Projekt MŁODZI-SAMODZIELNI realizowany jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej na terenie województwa podkarpackiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, I Osi Priorytetowej Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 4 867 593,50 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich: 4 102 407,80 PLN

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 721 056,02 PLN

Biuro Projektu:
ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 20 A
35-036 Rzeszów
Tel. (17) 85 77 100
 

Szczegółowych informacji nt. projektu pod nr tel. 690 217 036
email: samodzielni@pap.rzeszow.pl
www.mlodzisamodzielni.pl