Rekrutacja

 

OGŁOSZENIE O OTWARCIU
TRZECIEGO NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO DO NABORU NR 2
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”

IV OŚ PRIORYTETOWA
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 DZIAŁANIE 4.1 INNOWACJE SPOŁECZNE

Caritas Archidiecezji Przemyskiej wraz z Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, zapraszają do udziału w projekcie „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie formularza FISZKI – propozycji wdrożenia IS OT, w otwartym i ogólnopolskim trzecim naborze uzupełniającym do naboru nr 2, w dniach od 14 do 26 października 2022 roku.

Uprzejmie informujemy, że w ramach niniejszego naboru uzupełniającego zakładane jest wyłonienie co najmniej 1 podmiotu, zajmującego się rehabilitacją społeczno – zawodową osób z niepełnosprawnością, który zostanie rekomendowany do otrzymania grantu na wdrożenie modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” w wysokości max. 70 722,48 zł z 8 miesięcznym okresem wdrażania innowacji.

Grant zostanie przyznany na realizację działań o charakterze wdrożeniowym, polegających na wdrożeniu modelu innowacji społecznej pn. „Obiady terapeutyczne”, który opiera się na dwóch filarach:

 • przygotowaniu Użytkownika innowacji oraz wybranych uczestników Użytkownika innowacji (osób z niepełnosprawnością) do udziału w realizacji przedsięwzięcia oraz
 • dotarciu do osób starszych po 60 roku życia, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

SPOSÓB SKŁADANIA FISZEK:
Podmiot zainteresowany udziałem w projekcie przesyła Fiszkę – propozycję wdrożenia IS OT wraz z załącznikami w formie elektronicznej, w terminie od 14 do 26 października 2022 roku, na adres e-mail: biuro@terapeutyczneobiadowanie.pl. Fiszkę wraz załącznikami należy wypełnić elektronicznie, w języku polskim, podpisać przez osoby uprawnione do reprezentowania i opieczętować, a następnie zeskanować do jednego pliku (pdf). Potwierdzeniem wpływu Fiszki będzie przesłanie do Kandydata w terminie do 5 dni roboczych po zamknięciu naboru, Potwierdzenia złożenia dokumentów wraz z nadanym numerem, w formie e-mailowej.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 1. FISZKA – propozycja wdrożenia IS OT
 2. Dokumenty potwierdzające posiadaną osobowość prawną Kandydata, np.: aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną (np. statut w przypadku JST), w przypadku nieposiadania osobowości prawnej – dokument potwierdzający istnienie takiego podmiotu (np. statut stowarzyszenia niezarejestrowanego)
 3. Regulamin organizacyjny Użytkownika innowacji (jeśli dotyczy) np.: Regulamin organizacyjny w przypadku WTZ, w przypadku ZAZ – Regulamin ZAZ, w przypadku stowarzyszeń i innych podmiotów – Regulamin (o ile taki posiadają)
 4. Oświadczenie dotyczące podatku VAT (Załącznik nr 1 do Fiszki)
 5. Oświadczenie o kwalifikowalności Kandydata (Załącznik nr 2 Fiszki)
 6. Deklaracja Kandydata (Załącznik nr 3 do Fiszki)
 7. Referencje, dodatkowo – jeśli dotyczy
 8. List intencyjny – wyrażenie woli współpracy, dodatkowo – jeśli dotyczy (Załącznik nr 4 do Fiszki)
 9. Decyzja o zatwierdzeniu zakładu gastronomicznego do przygotowywania i dostarczania obiadów wydana przez inspekcję sanitarną, jeśli dotyczy.

Wszystkie powyższe dokumenty tj. wzór Fiszki – propozycji wdrożenia innowacji społecznej OT wraz z wzorami załączników, stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu projektu grantowego i są dostępne na stronie internetowej projektu grantowego, pod adresem: www.terapeutyczneobiadowanie.pl w zakładce: DOKUMENTY DO POBRANIA.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA FISZEK:

Grantobiorcą może zostać instytucja / organizacja mająca siedzibę w Polsce, zajmująca się rehabilitacją społeczno – zawodową osób z niepełnosprawnością, w szczególności taka, która prowadzi warsztat terapii zajęciowej i jednocześnie wykorzysta innowację społeczną „Obiady terapeutyczne” w swojej działalności na rzecz odbiorców innowacji, tj.:

 • uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) lub osób o profilu uczestnika WTZ, tj. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczących w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa oraz
 • osób starszych, powyżej 60 roku życia, mieszkających w pobliżu siedziby Użytkownika innowacji, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które z powodu zaawansowanego wieku lub chorób, problemów z poruszaniem się, nie są w stanie samodzielnie przygotować sobie ciepłych posiłków.

Grantobiorcą, mogą zostać w szczególności warsztaty terapii zajęciowej, jednakże dopuszcza się także zakłady aktywności zawodowej, jak również stowarzyszenia lub inne podmioty, które zajmują się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, pod warunkiem, że odbiorcami ich działań są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczące w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa, objęte wsparciem w danej instytucji / organizacji.

Grantobiorcą może zostać wyłącznie podmiot publiczny lub prywatny będący Użytkownikiem rozwiązania, czyli taki, który wykorzysta innowację społeczną „Obiady terapeutyczne” w swojej działalności na rzecz odbiorców innowacji.

SPOSÓB OCENY FISZEK:

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie i otrzymania grantu na wdrożenie modelu „Obiadów terapeutycznych” jest:

 • dysponowanie zapleczem kuchennym:
 • spełniającym wymogi inspekcji sanitarnej w zakresie działalności polegającej na przygotowaniu posiłków dla odbiorców zewnętrznych (kopia decyzji załączana jest do dokumentów rekrutacyjnych) lub
 • które spełni wymogi inspekcji sanitarnej dzięki wsparciu grantowemu do czasu rozpoczęcia Fazy wdrażania innowacji (kopia decyzji załączana jest do pierwszego Sprawozdania z wdrożenia IS OT z etapu przygotowania do wdrożenia)
 • prowadzenie wyodrębnionej i czynnej pracowni typu gospodarstwa domowego / gastronomicznego lub terapii zajęciowej o charakterze gastronomicznym, której uczestnicy tj. osoby z niepełnosprawnością, uczą się przygotowywania prostych posiłków i rozwijają swoje umiejętności (Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Kandydata).

Ocenie merytorycznej w złożonym formularzu Fiszki – propozycji wdrożenia IS OT, będą podlegać:

 • Potencjał do wdrożenia modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”
  (KRYTERIUM NR 1 max. można uzyskać 15 punktów)
 • Efektywność kosztowa przedsięwzięcia
  (KRYTERIUM NR 2 można uzyskać 15 punktów)

Podczas  wyboru  przyszłych  Grantobiorców  preferowane  będą  podmioty  posiadające doświadczenie we współpracy z innymi podmiotami działającymi w podobnym obszarze (tj. obszar wspierania osób starszych i / lub z niepełnosprawnością) i/lub branży rynku (tj. branża gastronomiczna np. w zakresie przygotowywania obiadów dla DPS lub innych podmiotów tego rodzaju) na podstawie referencji załączonych do dokumentów rekrutacyjnych (można uzyskać 5 punktów dodatkowych).

Ponadto preferowane będą podmioty, które na etapie rekrutacji nawiązały współpracę z lokalną instytucją systemu pomocy i integracji społecznej w zakresie wdrażania i kontynuowania modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”, a kopia listu intencyjnego załączana jest do dokumentów rekrutacyjnych, (można uzyskać 5 punktów dodatkowych).

Dokumenty rekrutacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór, będą podlegały ocenie formalnej, ocenie spełnienia kryteriów dostępu, ocenie merytorycznej i ocenie spełnienia kryteriów premiujących, na podstawie Karty oceny Fiszki, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu projektu grantowego, zgodnie z Procedurami grantowymi projektu.

SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI O NABORZE:

Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego naboru, będą udzielane od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w Biurze projektu przy ul. Dąbrowskiego 20a w Rzeszowie, pod nr tel.: 791 334 430 lub adresem e-mail: biuro@terapeutyczneobiadowanie.pl. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania publikowane będą także na stronie: www. terapeutyczneobiadowanie.pl w zakładce: AKTUALNOŚCI.

UWAGA! Wszystkie podmioty zainteresowane aplikowaniem o udział w projekcie i złożeniem fiszki w ogłoszonym naborze, zapraszamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego w zakresie wsparcia w wypełnieniu formularza fiszki wraz z załącznikami.

UWAGA! O udział w projekcie można aplikować jednokrotnie w ramach każdego z naborów z zastrzeżeniem, że jeden Kandydat może otrzymać grant jednokrotnie.

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze powinny zapoznać się z Regulaminem projektu grantowego i Procedurami grantowymi, dostępnymi na stronie internetowej projektu.

Powodzenia!


 

OGŁOSZENIE O OTWARCIU
DRUGIEGO NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO
DO NABORU NR 2
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”

IV OŚ PRIORYTETOWA
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 DZIAŁANIE 4.1 INNOWACJE SPOŁECZNE

Caritas Archidiecezji Przemyskiej wraz z Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, zapraszają do udziału w projekcie „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”.
Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie formularza FISZKI – propozycji wdrożenia IS OT, w otwartym i ogólnopolskim drugim naborze uzupełniającym do naboru nr 2, w dniach od 8 września do 15 września 2022 roku.

Uprzejmie informujemy, że w ramach niniejszego naboru uzupełniającego zakładane jest wyłonienie co najmniej 1 podmiotu, zajmującego się rehabilitacją społeczno – zawodową osób z niepełnosprawnością, który zostanie rekomendowany do otrzymania grantu na wdrożenie modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” w wysokości max.70 722,48 zł z 8 miesięcznym okresem wdrażania innowacji.

Grant zostanie przyznany na realizację działań o charakterze wdrożeniowym, polegających na wdrożeniu modelu innowacji społecznej pn. „Obiady terapeutyczne”, który opiera się na dwóch filarach:
 przygotowaniu Użytkownika innowacji oraz wybranych uczestników Użytkownika innowacji (osób z niepełnosprawnością) do udziału w realizacji przedsięwzięcia oraz
 dotarciu do osób starszych po 60 roku życia, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

SPOSÓB SKŁADANIA FISZEK:
Podmiot zainteresowany udziałem w projekcie przesyła Fiszkę – propozycję wdrożenia IS OT wraz z załącznikami w formie elektronicznej, w terminie od 18 lipca do 16 sierpnia 2022 roku, na adres e-mail: biuro@terapeutyczneobiadowanie.pl. Fiszkę wraz załącznikami należy wypełnić elektronicznie, w języku polskim, podpisać przez osoby uprawnione do reprezentowania i opieczętować, a następnie zeskanować do jednego pliku (pdf).
Potwierdzeniem wpływu Fiszki będzie przesłanie do Kandydata w terminie do 5 dni roboczych po zamknięciu naboru, Potwierdzenia złożenia dokumentów wraz z nadanym numerem, w formie e-mailowej.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
1. FISZKA – propozycja wdrożenia IS OT
2. Dokumenty potwierdzające posiadaną osobowość prawną Kandydata, np.: aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną (np. statut w przypadku JST), w przypadku nieposiadania osobowości prawnej –
dokument potwierdzający istnienie takiego podmiotu (np. statut stowarzyszenia niezarejestrowanego)
3. Regulamin organizacyjny Użytkownika innowacji (jeśli dotyczy) np.: Regulamin organizacyjny w przypadku WTZ, w przypadku ZAZ – Regulamin ZAZ, w przypadku stowarzyszeń i innych podmiotów – Regulamin (o ile taki posiadają)
4. Oświadczenie dotyczące podatku VAT (Załącznik nr 1 do Fiszki)
5. Oświadczenie o kwalifikowalności Kandydata (Załącznik nr 2 Fiszki)
6. Deklaracja Kandydata (Załącznik nr 3 do Fiszki)
7. Referencje, dodatkowo – jeśli dotyczy
8. List intencyjny – wyrażenie woli współpracy, dodatkowo – jeśli dotyczy (Załącznik nr 4 do Fiszki)
9. Decyzja o zatwierdzeniu zakładu gastronomicznego do przygotowywania i dostarczania obiadów wydana przez inspekcję sanitarną, jeśli dotyczy.

Wszystkie powyższe dokumenty tj. wzór Fiszki – propozycji wdrożenia innowacji społecznej OT wraz z wzorami załączników, stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu projektu grantowego i są dostępne na stronie internetowej projektu grantowego, pod adresem:
www.terapeutyczneobiadowanie.pl , w zakładce: DOKUMENTY.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA FISZEK:
Grantobiorcą może zostać instytucja / organizacja mająca siedzibę w Polsce, zajmująca się rehabilitacją społeczno – zawodową osób z niepełnosprawnością, w szczególności taka, która prowadzi warsztat terapii zajęciowej i jednocześnie wykorzysta innowację społeczną „Obiady terapeutyczne” w swojej działalności na rzecz odbiorców innowacji, tj.:
   uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) lub osób o profilu uczestnika WTZ, tj. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczących w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa oraz
     osób starszych, powyżej 60 roku życia, mieszkających w pobliżu siedziby Użytkownika innowacji, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które z powodu zaawansowanego wieku lub chorób, problemów z poruszaniem się, nie są w stanie samodzielnie przygotować sobie ciepłych posiłków.

Grantobiorcą, mogą zostać w szczególności warsztaty terapii zajęciowej, jednakże dopuszcza się także zakłady aktywności zawodowej, jak również stowarzyszenia lub inne podmioty, które zajmują się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, pod warunkiem, że odbiorcami ich działań są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczące w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa, objęte wsparciem w danej instytucji / organizacji.

Grantobiorcą może zostać wyłącznie podmiot publiczny lub prywatny będący Użytkownikiem rozwiązania, czyli taki, który wykorzysta innowację społeczną „Obiady terapeutyczne” w swojej działalności na rzecz odbiorców innowacji.

SPOSÓB OCENY FISZEK:
Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie i otrzymania grantu na wdrożenie modelu „Obiadów terapeutycznych” jest:
 dysponowanie zapleczem kuchennym:
   spełniającym wymogi inspekcji sanitarnej w zakresie działalności polegającej na przygotowaniu posiłków dla odbiorców zewnętrznych (kopia decyzji załączana jest do dokumentów rekrutacyjnych) lub
   które spełni wymogi inspekcji sanitarnej dzięki wsparciu grantowemu do czasu rozpoczęcia Fazy wdrażania innowacji (kopia decyzji załączana jest do pierwszego Sprawozdania z wdrożenia IS OT z etapu przygotowania do wdrożenia)
 prowadzenie wyodrębnionej i czynnej pracowni typu gospodarstwa domowego / gastronomicznego lub terapii zajęciowej o charakterze gastronomicznym, której uczestnicy tj. osoby z niepełnosprawnością, uczą się przygotowywania prostych
posiłków i rozwijają swoje umiejętności (Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Kandydata).

Ocenie merytorycznej w złożonym formularzu Fiszki – propozycji wdrożenia IS OT, będą podlegać:
Potencjał do wdrożenia modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” (KRYTERIUM NR 1 – max. można uzyskać 15 punktów)
Efektywność kosztowa przedsięwzięcia (KRYTERIUM NR 2 – max. można uzyskać 15 punktów)


Podczas wyboru przyszłych Grantobiorców preferowane będą podmioty posiadające doświadczenie we współpracy z innymi podmiotami działającymi w podobnym obszarze (tj. obszar wspierania osób starszych i / lub z niepełnosprawnością) i/lub branży rynku (tj. branża gastronomiczna np. w zakresie przygotowywania obiadów dla DPS lub innych podmiotów tego rodzaju) na podstawie referencji załączonych do dokumentów rekrutacyjnych (można uzyskać 5 punktów dodatkowych).
Ponadto preferowane będą podmioty, które na etapie rekrutacji nawiązały współpracę z lokalną instytucją systemu pomocy i integracji społecznej w zakresie wdrażania i kontynuowania modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”, a kopia listu intencyjnego załączana jest do dokumentów rekrutacyjnych, (można uzyskać 5 punktów dodatkowych).

Dokumenty rekrutacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór, będą podlegały ocenie formalnej, ocenie spełnienia kryteriów dostępu, ocenie merytorycznej i ocenie spełnienia kryteriów premiujących, na podstawie Karty oceny Fiszki, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu projektu grantowego, zgodnie z Procedurami grantowymi projektu.


SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI O NABORZE:
Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego naboru, będą udzielane od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w Biurze projektu przy ul. Dąbrowskiego 20a w Rzeszowie, pod nr tel.: 791 334 430 lub adresem e-mail: biuro@terapeutyczneobiadowanie.pl.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania publikowane będą także na stronie: www.terapeutyczneobiadowanie.pl w zakładce: AKTUALNOŚCI.

UWAGA! Wszystkie podmioty zainteresowane aplikowaniem o udział w projekcie i złożeniem fiszki w ogłoszonym naborze, zapraszamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego w zakresie wsparcia w wypełnieniu formularza fiszki wraz z załącznikami.

UWAGA! O udział w projekcie można aplikować jednokrotnie w ramach każdego z naborów z zastrzeżeniem, że jeden Kandydat może otrzymać grant jednokrotnie.
Podmioty zainteresowane udziałem w naborze powinny zapoznać się z Regulaminem projektu grantowego i Procedurami grantowymi, dostępnymi na stronie internetowej projektu.

Powodzenia!


OGŁOSZENIE O OTWARCIU
NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO DO NABORU NR 2
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”

IV OŚ PRIORYTETOWA
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020
DZIAŁANIE 4.1 INNOWACJE SPOŁECZNE

Caritas Archidiecezji Przemyskiej wraz z Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, zapraszają do udziału w projekcie „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”.
Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie formularza FISZKI – propozycji wdrożenia IS OT, w otwartym i ogólnopolskim naborze uzupełniającym do naboru nr 2, w dniach od 18 lipca do 16 sierpnia 2022 roku.

Uprzejmie informujemy, że w ramach niniejszego naboru uzupełniającego zakładane jest wyłonienie co najmniej 11 podmiotów, zajmujących się rehabilitacją społeczno – zawodową osób z niepełnosprawnością, które zostaną rekomendowane do otrzymania grantu na wdrożenie modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” w wysokości max. 70 722,48 zł z 8 miesięcznym okresem wdrażania innowacji.

Grant zostanie przyznany na realizację działań o charakterze wdrożeniowym, polegających na wdrożeniu modelu innowacji społecznej pn. „Obiady terapeutyczne”, który opiera się na dwóch filarach:
     przygotowaniu Użytkownika innowacji oraz wybranych uczestników Użytkownika innowacji (osób z niepełnosprawnością) do udziału w realizacji przedsięwzięcia oraz
     dotarciu do osób starszych po 60 roku życia, wymagających wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu.

SPOSÓB SKŁADANIA FISZEK:
Podmiot zainteresowany udziałem w projekcie przesyła Fiszkę – propozycję wdrożenia IS OT wraz z załącznikami w formie elektronicznej, w terminie od 18 lipca do 16 sierpnia 2022 roku, na adres e-mail: biuro@terapeutyczneobiadowanie.pl. Fiszkę wraz załącznikami należy wypełnić elektronicznie, w języku polskim, podpisać przez osoby uprawnione do
reprezentowania i opieczętować, a następnie zeskanować do jednego pliku (pdf).

Potwierdzeniem wpływu Fiszki będzie przesłanie do Kandydata w terminie do 5 dni roboczych po zamknięciu naboru, Potwierdzenia złożenia dokumentów wraz z nadanym numerem, w formie e-mailowej.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
1. FISZKA – propozycja wdrożenia IS OT
2. Dokumenty potwierdzające posiadaną osobowość prawną Kandydata, np.: aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną (np. statut w przypadku JST), w przypadku nieposiadania osobowości prawnej –
dokument potwierdzający istnienie takiego podmiotu (np. statut stowarzyszenia niezarejestrowanego)
3. Regulamin organizacyjny Użytkownika innowacji (jeśli dotyczy) np.: Regulamin organizacyjny w przypadku WTZ, w przypadku ZAZ – Regulamin ZAZ, w przypadku stowarzyszeń i innych podmiotów – Regulamin (o ile taki posiadają)
4. Oświadczenie dotyczące podatku VAT (Załącznik nr 1 do Fiszki)
5. Oświadczenie o kwalifikowalności Kandydata (Załącznik nr 2 Fiszki)
6. Deklaracja Kandydata (Załącznik nr 3 do Fiszki)
7. Referencje, dodatkowo – jeśli dotyczy
8. List intencyjny – wyrażenie woli współpracy, dodatkowo – jeśli dotyczy (Załącznik nr 4 do Fiszki)
9. Decyzja o zatwierdzeniu zakładu gastronomicznego do przygotowywania i dostarczania obiadów wydana przez inspekcję sanitarną, jeśli dotyczy.

Wszystkie powyższe dokumenty tj. wzór Fiszki – propozycji wdrożenia innowacji społecznej OT wraz z wzorami załączników, stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu projektu grantowego i są dostępne na stronie internetowej projektu grantowego, pod adresem: www.terapeutyczneobiadowanie.pl, w zakładce: DOKUMENTY.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA FISZEK:
Grantobiorcą może zostać instytucja / organizacja mająca siedzibę w Polsce, zajmująca się rehabilitacją społeczno – zawodową osób z niepełnosprawnością, w szczególności taka, która prowadzi warsztat terapii zajęciowej i jednocześnie wykorzysta innowację społeczną „Obiady terapeutyczne” w swojej działalności na rzecz odbiorców innowacji, tj.:
    uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) lub osób o profilu uczestnika WTZ, tj. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczących w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa oraz
    osób starszych, powyżej 60 roku życia, mieszkających w pobliżu siedziby Użytkownika
innowacji, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które z powodu zaawansowanego wieku lub chorób, problemów z poruszaniem się, nie są w stanie samodzielnie przygotować sobie ciepłych posiłków.

Grantobiorcą, mogą zostać w szczególności warsztaty terapii zajęciowej, jednakże dopuszcza się także zakłady aktywności zawodowej, jak również stowarzyszenia lub inne podmioty, które zajmują się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, pod warunkiem, że odbiorcami ich działań są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczące w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa, objęte wsparciem w danej instytucji / organizacji.

Grantobiorcą może zostać wyłącznie podmiot publiczny lub prywatny będący Użytkownikiem rozwiązania, czyli taki, który wykorzysta innowację społeczną „Obiady terapeutyczne” w swojej działalności na rzecz odbiorców innowacji.

SPOSÓB OCENY FISZEK:
Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie i otrzymania grantu na wdrożenie modelu „Obiadów terapeutycznych” jest:
      dysponowanie zapleczem kuchennym:
      spełniającym wymogi inspekcji sanitarnej w zakresie działalności polegającej na przygotowaniu posiłków dla odbiorców zewnętrznych (kopia decyzji załączana jest do dokumentów rekrutacyjnych) lub
        które spełni wymogi inspekcji sanitarnej dzięki wsparciu grantowemu do czasu rozpoczęcia Fazy wdrażania innowacji (kopia decyzji załączana jest do pierwszego Sprawozdania z wdrożenia IS OT z etapu przygotowania do wdrożenia)
prowadzenie wyodrębnionej i czynnej pracowni typu gospodarstwa domowego / gastronomicznego lub terapii zajęciowej o charakterze gastronomicznym, której uczestnicy tj. osoby z niepełnosprawnością, uczą się przygotowywania prostych posiłków i rozwijają swoje umiejętności (Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Kandydata).

Ocenie merytorycznej w złożonym formularzu Fiszki – propozycji wdrożenia IS OT, będą podlegać:
     Potencjał do wdrożenia modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”
(KRYTERIUM NR 1 – max. można uzyskać 15 punktów)
     Efektywność kosztowa przedsięwzięcia (KRYTERIUM NR 2 – max. można uzyskać 15
punktów)

Podczas wyboru przyszłych Grantobiorców preferowane będą podmioty posiadające doświadczenie we współpracy z innymi podmiotami działającymi w podobnym obszarze (tj. obszar wspierania osób starszych i / lub z niepełnosprawnością) i/lub branży rynku (tj. branża gastronomiczna np. w zakresie przygotowywania obiadów dla DPS lub innych podmiotów tego rodzaju) na podstawie referencji załączonych do dokumentów rekrutacyjnych (można uzyskać 5 punktów dodatkowych).

Ponadto preferowane będą podmioty, które na etapie rekrutacji nawiązały współpracę z lokalną instytucją systemu pomocy i integracji społecznej w zakresie wdrażania i kontynuowania modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”, a kopia listu intencyjnego załączana jest do dokumentów rekrutacyjnych, (można uzyskać 5 punktów dodatkowych).

Dokumenty rekrutacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór, będą podlegały ocenie formalnej, ocenie spełnienia kryteriów dostępu, ocenie merytorycznej i ocenie spełnienia kryteriów premiujących, na podstawie Karty oceny Fiszki, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu projektu grantowego, zgodnie z Procedurami grantowymi projektu.

SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI O NABORZE:
Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego naboru, będą udzielane od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w Biurze projektu przy ul. Dąbrowskiego 20a w Rzeszowie, pod nr tel.: 791 334 430 lub adresem e-mail: biuro@terapeutyczneobiadowanie.pl. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania publikowane będą także na stronie: www.terapeutyczneobiadowanie.pl w zakładce: AKTUALNOŚCI.

UWAGA! Wszystkie podmioty zainteresowane aplikowaniem o udział w projekcie i złożeniem fiszki w ogłoszonym naborze, zapraszamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego w zakresie wsparcia w wypełnieniu formularza fiszki wraz z załącznikami.

UWAGA! O udział w projekcie można aplikować jednokrotnie w ramach każdego z naborów z zastrzeżeniem, że jeden Kandydat może otrzymać grant jednokrotnie.

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze powinny zapoznać się z Regulaminem projektu grantowego i Procedurami grantowymi, dostępnymi na stronie internetowej projektu.

Powodzenia!

 

OGŁOSZENIE O OTWARCIU NABORU NR 2
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”
IV OŚ PRIORYTETOWA PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
2014 – 2020 DZIAŁANIE 4.1 INNOWACJE SPOŁECZNE

Caritas Archidiecezji Przemyskiej wraz z Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, zapraszają do udziału w projekcie „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie formularza FISZKI – propozycji wdrożenia IS OT, w drugim, otwartym i ogólnopolskim naborze, w dniach od 7 czerwca do 30 czerwca 2022 roku.

Uprzejmie informujemy, że w ramach niniejszego naboru zakładane jest wyłonienie co najmniej 22 podmiotów, zajmujących się rehabilitacją społeczno – zawodową osób z niepełnosprawnością, które zostaną rekomendowane do otrzymania grantu na wdrożenie
modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” w wysokości max. 70 722,48 zł z 8 miesięcznym okresem wdrażania innowacji.

Grant zostanie przyznany na realizację działań o charakterze wdrożeniowym, polegających na wdrożeniu modelu innowacji społecznej pn. „Obiady terapeutyczne”, który opiera się na dwóch filarach:
   przygotowaniu Użytkownika innowacji oraz  wybranych uczestników Użytkownika innowacji (osób z niepełnosprawnością) do udziału w realizacji przedsięwzięcia oraz
   dotarciu do osób starszych po 60 roku życia, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

SPOSÓB SKŁADANIA FISZEK:
Podmiot zainteresowany udziałem w projekcie przesyła Fiszkę – propozycję wdrożenia IS OT wraz z załącznikami w formie elektronicznej, w terminie od 7 do 30 czerwca 2022 roku, na adres e-mail: biuro@terapeutyczneobiadowanie.pl. Fiszkę wraz załącznikami należy wypełnić elektronicznie, w języku polskim, podpisać przez osoby uprawnione do reprezentowania i opieczętować, a następnie zeskanować do jednego pliku (pdf).

Potwierdzeniem wpływu Fiszki będzie przesłanie do Kandydata w terminie do 5 dni roboczych po zamknięciu naboru, Potwierdzenia złożenia dokumentów wraz z nadanym numerem, w formie e-mailowej.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
1. FISZKA – propozycja wdrożenia IS OT
2. Dokumenty potwierdzające posiadaną osobowość prawną Kandydata, np.: aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną (np. statut w przypadku JST), w przypadku nieposiadania osobowości prawnej –
dokument potwierdzający istnienie takiego podmiotu (np. statut stowarzyszenia niezarejestrowanego)
3. Regulamin organizacyjny Użytkownika innowacji (jeśli dotyczy) np.: Regulamin organizacyjny w przypadku WTZ, w przypadku ZAZ – Regulamin ZAZ, w przypadku stowarzyszeń i innych podmiotów – Regulamin (o ile taki posiadają)
4. Oświadczenie dotyczące podatku VAT (Załącznik nr 1 do Fiszki)
5. Oświadczenie o kwalifikowalności Kandydata (Załącznik nr 2 Fiszki)
6. Deklaracja Kandydata (Załącznik nr 3 do Fiszki)
7. Referencje, dodatkowo – jeśli dotyczy
8. List intencyjny – wyrażenie woli współpracy, dodatkowo – jeśli dotyczy (Załącznik nr 4 do Fiszki)
9. Decyzja o zatwierdzeniu zakładu gastronomicznego do przygotowywania i dostarczania obiadów wydana przez inspekcję sanitarną, jeśli dotyczy.

Wszystkie powyższe dokumenty tj. wzór Fiszki – propozycji wdrożenia innowacji społecznej OT wraz z wzorami załączników, stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu projektu grantowego i są dostępne na stronie internetowej projektu grantowego, pod adresem: www.terapeutyczneobiadowanie.pl, w zakładce: 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA FISZEK:
Grantobiorcą może zostać instytucja / organizacja mająca siedzibę w Polsce, zajmująca się rehabilitacją społeczno – zawodową osób z niepełnosprawnością, w szczególności taka, która prowadzi warsztat terapii zajęciowej i jednocześnie wykorzysta innowację społeczną „Obiady terapeutyczne” w swojej działalności na rzecz odbiorców innowacji, tj.:
      uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) lub osób o profilu uczestnika WTZ, tj. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczących w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa oraz
    osób starszych, powyżej 60 roku życia, mieszkających w pobliżu siedziby Użytkownika innowacji, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które z powodu zaawansowanego wieku lub chorób, problemów z poruszaniem się, nie są w stanie samodzielnie przygotować sobie ciepłych posiłków.

Grantobiorcą, mogą zostać w szczególności warsztaty terapii zajęciowej, jednakże dopuszcza się także zakłady aktywności zawodowej, jak również stowarzyszenia lub inne podmioty, które zajmują się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, pod warunkiem, że odbiorcami ich działań są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczące w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa, objęte wsparciem w danej instytucji /organizacji.

Grantobiorcą może zostać wyłącznie podmiot publiczny lub prywatny będący Użytkownikiem rozwiązania, czyli taki, który wykorzysta innowację społeczną „Obiady terapeutyczne” w swojej działalności na rzecz odbiorców innowacji.

SPOSÓB OCENY FISZEK:
Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie i otrzymania grantu na wdrożenie modelu „Obiadów terapeutycznych” jest:
dysponowanie zapleczem kuchennym:
     spełniającym wymogi inspekcji sanitarnej w zakresie działalności polegającej na
przygotowaniu posiłków dla odbiorców zewnętrznych (kopia decyzji załączana
jest do dokumentów rekrutacyjnych) lub
     które spełni wymogi inspekcji sanitarnej dzięki wsparciu grantowemu do czasu rozpoczęcia Fazy wdrażania innowacji (kopia decyzji załączana jest do pierwszego Sprawozdania z wdrożenia IS OT z etapu przygotowania do wdrożenia)
prowadzenie wyodrębnionej i czynnej pracowni typu gospodarstwa domowego / gastronomicznego lub terapii zajęciowej o charakterze gastronomicznym, której uczestnicy tj. osoby z niepełnosprawnością, uczą się przygotowywania prostych posiłków i rozwijają swoje umiejętności (Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Kandydata).

Ocenie merytorycznej w złożonym formularzu Fiszki – propozycji wdrożenia IS OT, będą
podlegać:
    Potencjał do wdrożenia modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”
(KRYTERIUM NR 1 – max. można uzyskać 15 punktów)
    Efektywność kosztowa przedsięwzięcia (KRYTERIUM NR 2 – max. można uzyskać 15
punktów)

Podczas wyboru przyszłych Grantobiorców preferowane będą podmioty posiadające doświadczenie we współpracy z innymi podmiotami działającymi w podobnym obszarze (tj. obszar wspierania osób starszych i / lub z niepełnosprawnością) i/lub branży rynku (tj. branża gastronomiczna np. w zakresie przygotowywania obiadów dla DPS lub innych podmiotów tego rodzaju) na podstawie referencji załączonych do dokumentów rekrutacyjnych (można uzyskać 5 punktów dodatkowych).

Ponadto preferowane będą podmioty, które na etapie rekrutacji nawiązały współpracę z lokalną instytucją systemu pomocy i integracji społecznej w zakresie wdrażania i kontynuowania modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”, a kopia listu intencyjnego załączana jest do dokumentów rekrutacyjnych, (można uzyskać 5 punktów dodatkowych).

Dokumenty rekrutacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór, będą podlegały ocenie formalnej, ocenie spełnienia kryteriów dostępu, ocenie merytorycznej i ocenie spełnienia kryteriów premiujących, na podstawie Karty oceny Fiszki, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu projektu grantowego, zgodnie z Procedurami grantowymi projektu.

SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI O NABORZE:
Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego naboru, będą udzielane od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w Biurze projektu przy ul. Dąbrowskiego 20a w Rzeszowie, pod nr tel.: 791 334 430 lub adresem e-mail: biuro@terapeutyczneobiadowanie.pl.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania publikowane będą także na stronie: www.terapeutyczneobiadowanie.pl w zakładce: AKTUALNOŚCI.

UWAGA! Wszystkie podmioty zainteresowane aplikowaniem o udział w projekcie i złożeniem fiszki w ogłoszonym naborze, zapraszamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego w zakresie wsparcia w wypełnieniu formularza fiszki wraz z załącznikami.

UWAGA! O udział w projekcie można aplikować jednokrotnie w ramach każdego z naborów z zastrzeżeniem, że jeden Kandydat może otrzymać grant jednokrotnie.

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze powinny zapoznać się z Regulaminem projektu grantowego i Procedurami grantowymi, dostępnymi na stronie internetowej projektu.

Powodzenia!

 


Drodzy Państwo,

z radością informujemy, że w dniach od 28 kwietnia do 11 maja 2022 roku, planowane jest ogłoszenie NABORU nr 1 do udziału w projekcie  dla zainteresowanych podmiotów i instytucji, w ramach realizacji projektu „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”.

W ramach niniejszego naboru zostaną wyłonione 22 podmioty, którym przyznamy granty na wdrożenie modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” w wysokości max. 77 215,60 zł z max. 10 miesięcznym okresem wdrażania innowacji (NABÓR I)[1].

W zakładce dokumenty do pobrania, zostały zamieszczone dla Państwa wszystkie dokumenty dotyczące udziału w projekcie, zachęcamy do zapoznania się z nim, a są to:

 1. Procedury grantowe
 2. Regulamin projektu grantowego z załącznikami, w tym dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie Fiszka – propozycja wdrożenia IS OT.

Do składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach naboru zaprosimy instytucje i  organizacje mające siedzibę w Polsce, zajmujące się rehabilitacją społeczno – zawodową osób z niepełnosprawnością, w szczególności takie, które prowadzą warsztat terapii zajęciowej i jednocześnie wykorzystają innowację społeczną „Obiady terapeutyczne” w swojej działalności na rzecz odbiorców innowacji, tj.:

 • uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) lub osób o profilu uczestnika WTZ, tj. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczących w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa oraz
 • osób starszych, powyżej 60 roku życia, mieszkających w pobliżu siedziby Użytkownika innowacji, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które z powodu zaawansowanego wieku lub chorób, problemów z poruszaniem się, nie są w stanie samodzielnie przygotować sobie ciepłych posiłków.

Grantobiorcą, mogą zostać w szczególności warsztaty terapii zajęciowej, jednakże dopuszcza się także zakłady aktywności zawodowej, jak również stowarzyszenia lub inny podmioty, które zajmują się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, pod warunkiem, że odbiorcami ich działań są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczące w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa, objęte wsparciem w danej instytucji / organizacji.

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie i otrzymania grantu na wdrożenie innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” jest:

 • dysponowanie zapleczem kuchennym:
 • spełniającym wymogi inspekcji sanitarnej w zakresie działalności polegającej na przygotowaniu posiłków dla odbiorców zewnętrznych na dzień składania Fiszki lub
 • które spełni wymogi inspekcji sanitarnej dzięki wsparciu grantowemu do czasu rozpoczęcia Fazy wdrażania innowacji oraz
 • posiadanie wyodrębnionej i czynnej pracowni typu gospodarstwa domowego / gastronomicznego lub terapii zajęciowej o charakterze gastronomicznym, której uczestnicy tj. osoby z niepełnosprawnością, uczą się przygotowywania prostych posiłków i rozwijają swoje umiejętności.

Podczas wyboru przyszłych Grantobiorców preferowane będą podmioty posiadające doświadczenie we współpracy z innymi podmiotami działającymi w podobnym obszarze (tj. obszar wspierania osób starszych i / lub z niepełnosprawnością)  i/lub branży rynku (tj. branża gastronomiczna np. w zakresie przygotowywania obiadów dla DPS lub innych podmiotów tego rodzaju).

Ponadto preferowane będą podmioty, które na etapie rekrutacji nawiązały współpracę z lokalną instytucją systemu pomocy i integracji społecznej w zakresie wdrażania i kontynuowania modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”.


Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem w projekcie na organizowane w kwietniu br. webinaria projektowe,
na których można uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków naboru i dokumentów rekrutacyjnych!

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o naborze
Ogłoszenia o naborze uzupełniającym

[1] W okresie wdrażania można uwzględnić okres przerwy letniej (zazwyczaj 4 tygodnie) występujący u niektórych Użytkowników innowacji (np. w WTZ), jeżeli wynika to z Regulaminu organizacyjnego jednostki.