Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko - O projekcie

Projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko”

Projekt, którego liderem była Gmina Miasta Sanok, został realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, a jego celem bezpośrednim była poprawa dostępności i jakości oferty usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem z powodu niepełnosprawności, choroby lub starszego wieku, zamieszkujących obszary rewitalizacji na terenie MOF Sanok-Lesko.

Projekt składał się z 4 zadań realizowanych przez Lidera Gminy Miasta Sanoka (nie ponosił wydatków w ww. projekcie) oraz czterech partnerów: Gmina Sanok, Gmina Lesko, Gmina Zagórz, Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Zadaniem Caritas Archidiecezji Przemyskiej była rewitalizacja dawnego Domu Kultury na cele działalności społecznej, opiekuńczej i wychowawczej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Przedmiotem zadania była rozbudowa, przebudowa, dobudowa i nadbudowa istniejącego budynku Domu Kultury w Sanoku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności społecznej – Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Zakres projektu obejmował:

Roboty budowlane:

 • przygotowanie terenu pod roboty budowlane,
 • rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego,
 • wykonanie fundamentów, ścian fundamentowych części nowopowstałej,
 • wykonanie ścian konstrukcyjnych parteru, 1 piętra i 2 piętra części nowopowstałej,
 • roboty remontowe w części istniejącej,
 • wykonanie stropów nad niektórymi pomieszczeniami,
 • wykonanie więźby dachowej na całości budynku i pokrycia dachowego,
 • roboty wykończeniowe elewacji i orynnowania,
 • roboty wykończeniowe wewnętrzne,
 • wykonanie instalacji wewnętrznych,
 • zagospodarowanie terenu,
 • roboty dodatkowe.

 
Dostawę wyposażenia:

 • wyposażenie kuchni,
 • wyposażenie świetlicy integracyjnej,
 • wyposażenie szatni/recepcji,
 • wyposażenie: Sali widowiskowej, sceny, kieszeni scenicznej,
 • wyposażenie wc ogólnego i dla niepełnosprawnych,
 • wyposażenie pomieszczeń związanych z opieką nad osobami niepełnosprawnymi,
 • wyposażenie pomieszczeń administracyjnych,
 • wyposażenie Sali do zajęć rehabilitacyjnych.

Inspektora Nadzoru:
Nadzór techniczny nad zakresem i jakością wykonania prac.

Promocja projektu:
Zakup i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych.

Wartość ogółem wynosiła: 5 969 274,78 zł
Wydatki kwalifikowalne: 2 638 796,69 zł
Dofinansowanie: 1 932 654,70 zł

Skip to content