Spokojna Jesień - O projekcie


Projekt „ Spokojna jesień”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020,

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna

Działanie 8.3  Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Nr Projektu: RPPK.08.03.00-18-0058/18

W okresie od 1 marca 2019 roku do 30 listopada 2021 roku  CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ realizuje projekt „Spokojna jesień” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

Celem głównym projektu jest rozwój środowiskowych form pomocy poprzez wsparcie 123 os. starszych /niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych oraz 40 opiekunów faktycznych poprzez świadczenie usług mobilnej opieki domowej oraz szkoleń i doradztwa dla opiekunów faktycznych na terenie m. Przemyśl, pow. przemyskiego i powiatu sanockiego w okresie 01.03.2019-30.11.2021r.

         Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.03.2019 r. – 30.11.2021 r.
Całkowity budżet projektu 5 158 725,20 zł
Dofinasowanie 4 900 788,94 zł
Wkład własny 257 936,26 zł
Beneficjenci Osoby starsze / niesamodzielne / niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatów przemyskiego, Przemyśl i sanockiego oraz ich opiekunowie faktyczni
Formy wsparcia

– mobilna opieka domowa świadczona w postaci usług opiekuńczych,

– szkolenia dla opiekunów faktycznych oraz konsultacje prawne
z zakresu spraw prowadzonych przez NFZ, ZUS, PEFRON