Opis zrealizowanych i realizowanych projektów

Początki zainteresowania się możliwością realizowania projektów szkoleniowych współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej siegają 2009 roku. W tym czasie pełnienie funkcji  Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej zostało powierzone ks. Arturowi Janiec. Jego zastępcą został ks. Jan Szeląg. W roku 2009 przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej, w odpowiedzi na konkurs(7/POKL/7.2.1) ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, został opracowany i złożony wniosek o dofinasowanie projektu pn.,, Caritasowe Centrum Integracji Społecznej’’. Projekt spełnił wymagania formalne i merytoryczne i po jego ocenie została podpisana umowa na jego realizację. Od 01.01.2010 r. zespół projektowy rozpoczął wdrażanie poszczególnych zadań skierowanych do Uczestniczek/Uczestników projektu. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu było powstanie trwałych struktur wsparcia aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie powstania jednego Centrum Integracji Społecznej i trzech Klubów Integracji Społecznej na obszarze województwa podkarpackiego. Celami szczegółowymi było: podniesienie kompetencji opiekunów, członków rodzin(60osób) na co dzień zajmujących się Uczestniczkami/Uczestnikami projektu, zdiagnozowanie kompetencji społecznych 280(UP), promocja wolontariatu u 60 wolontariuszy, certyfikacja nabytych umiejętności przez 170 osób uczestniczących w projekcie, zwiększenie możliwości zatrudnienia uczestników projektu, zorganizowanie wsparcia w formie zatrudnienia subsydiowanego dla 20 Uczestniczek/Uczestników projektu, podniesienie aktywności zawodowej u wszystkich osób uczestniczących w projekcie. Zatrudnienie subsydiowane jest dla bezrobotnych i dla pracodawców bardzo interesującą formą aktywizacji zawodowej. Korzystający z tej formy wsparcia uczestnicy projektu podpisywali  z pracodawcą umowę o pracę na okres 12 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy. Grupę docelową stanowić miało łącznie 400 Uczestniczek/Uczestników, w tym: 60 osób(35K, 25M) w ramach warsztatów dla opiekunów i rodziny osób wykluczonych społecznie, 60 osób(35 K,25 M) w ramach warsztatów dla wolontariuszy, 280 osób(180 K, 100 M) w ramach kursów zawodowych. W celu realizacji założeń projektu zostało utworzone Caritasowe Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Przemyślu. Od samego początku projektu funkcjonowały też trzy Kluby Integracji Społecznej w: Kąkolówce(gm. Błażowa), Wysokiej(k. Łańcuta), Ustrzykach Dolnych. Projekt realizowany był z zachowaniem równego dostępu i równości szans płci. Osoby uczestniczące w szkoleniach zawodowych przed ich rozpoczęciem otrzymały wsparcie doradcze ze strony doradcy zawodowego, psychologa i prawnika. Uczestniczki/Uczestnicy projektu mogli brać udział w następujących kursach, szkoleniach zawodowych: podstawy obsługi komputera, kurs rękodzieło-pamiątkarstwo-wyroby z wikliny, kurs kucharz-kelner, kurs tynkarz-płytkarz-malarz, kurs opiekuńczo-wychowawczy, kurs ogrodnictwa i pielęgnacji zieleni. Ciekawostką może być fakt udziału jednej kobiety w szkoleniu tynkarz – płytkarz – malarz. W trakcie szkoleń zawodowych uczestnicy projektu korzystali z cateringu. Za udział w szkoleniach zawodowych uczestnikom projektu wypłacane było stypendium szkoleniowe. Po zakończeniu szkoleń wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich ukończenie. Wszystkie rodzaje wsparć zaplanowane  w ramach projektu zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. W trakcie realizacji projektu dokonano w nich zmian, które były możliwe z uwagi na powstałe oszczędności. Zmiany te dotyczyły liczby uczestników biorących udział w kursach i liczbie uczestników, którzy skorzystali ze wsparcia w formie zatrudnienia subsydiowanego. Zmiany  te  miały na celu objęcie wsparciem w ramach projektu jak największej liczby osób i wprowadzone zostały za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. W rezultacie w projekcie udział wzięło łącznie 483 Uczestniczek/Uczestników(320 K, 163 M). W ramach zatrudnienia subsydiowanego udział brało31 UP( 14 K, 17M). Niektóre  dane dotyczące statusu na rynku pracy osób biorących udział w projekcie przedstawiają się następująco: osoby długotrwale bezrobotne 180(132 K, 48 M), osoby nieaktywne zawodowo 175(111 K,64 M), osoby niepełnosprawne 46(19 K, 27 M). Ciekawie wyglądają dane dotyczące wykształcenia uczestników projektu: osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnymi niższym 94(48 K, 46 M), osoby, które posiadały wykształcenie ponadgimnazjalne 284(196 K, 88 M), osoby z wykształceniem pomaturalnym 57(40 K, 17 M), osoby z wykształceniem wyższym 48(36 K, 12 M). Wynika z nich, że w łącznej liczbie osób uczestniczących w projekcie to kobiety posiadały lepsze wykształcenie, zdecydowanie to widać zwłaszcza  w przypadku wykształcenia pomaturalnego i wyższego. Jeżeli chodzi o liczbę przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie(subsydiowane zatrudnienie) to ogółem wynosi ona 27, w tym: mikroprzedsiębiorstwa – 23, małe przedsiębiorstwa – 1, średnie przedsiębiorstwa – 2, duże przedsiębiorstwa – 1, a więc zdecydowana dominacja mikroprzedsiębiorstw zainteresowanych udziałem w subsydiowanym zatrudnieniu. Wartość wypłaconej i udzielonej pomocy publicznej dla w/w 27 przedsiębiorstw wyniosła 307 642,12 zł. Pracodawcom z budżetu projektu refundowana była część kosztów wynagrodzenia uczestnika projektu w wysokości 50% w przypadku osoby bezrobotnej i 75% w przypadku osoby niepełnosprawnej. Trzeba w tym miejscu zauważyć, że beneficjentami projektu byli także przedsiębiorcy. Wszystkie docelowe wartości wskaźników zostały zrealizowane, a w 6 przypadkach stopień ich realizacji wynosił ponad 100%. Realizacja projektu zakończyła się zgodnie  z harmonogramem z dniem 31.12.2012 r. Był to jeden z największych projektów w woj. podkarpackim i obejmował obszar całego województwa. Sprawne wdrażanie wszystkich działań wymagało od zespołu projektowego dużego zaangażowania. Koszty ogółem budżetu projektu to kwota 3 040 811, 43 zł. Z kwoty tej na potrzeby uczestników projektu, za 120 tys. zł,  zakupiono wyposażenie dla świetlic socjoterapeutycznych utworzonych przy Klubach Integracji Społecznej(zestawy komputerowe, telewizory, stoły, krzesła, stoły bilardowe, stoły do tenisa stołowego, stoły szachowe i radioodtwarzacze).

Doświadczenia zdobyte przy realizacji projektu ,,Caritasowe Centrum Integracji Społecznej’’ były pomocne przy opracowywaniu, kolejnego wniosku w ramach konkursu(23/POKL/7.2.1/2012) ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.  Nadany mu został tytuł ,,Zintegrowanie wejściem na rynek pracy’’. Okres realizacji projektu został określony na czas od 01.06.2013 r. do 31.05.2015 r. Projekt wdrażany jest w ramach Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia 65 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dzięki aktywizacji zawodowej i społecznej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych w terminie do 31.05.2015 r. Cele szczegółowe to: nabycie umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy oraz wzrost wiary we własne możliwości przez 65 osób, uzyskanie nowych kalifikacji przez min. 59 uczestników projektu poprzez odbycie szkoleń zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez staże zawodowe lub subsydiowane zatrudnienie przez min. 59 uczestników projektu, podjecie zatrudnienia po zakończeniu stażu zawodowego lub subsydiowanego zatrudnienia przez min. 14 uczestników projektu. Grupą docelową w projekcie jest 65 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne lub długotrwale bezrobotne. Formy wsparcie zaplanowane dla każdego uczestnika to: poradnictwo zawodowe   i psychologiczne, udział w jednym ze szkoleń zawodowych, udział w stażach zawodowych przez okres 6 miesięcy 53 UP, udział w subsydiowanym zatrudnieniu  12 UP. W ramach projektu oferowane były następujące szkolenia zawodowe: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem, przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat. B, pracownik ochrony mienia i osób, magazynier z obsługa wózków widłowych. Uczestnicy projektu za udział w szkoleniach zawodowych mieli wypłacane stypendium szkoleniowe w wysokości 6 zł za 1 godzinę udziału w szkoleniu. Podstawą do naliczania kwoty wypłacanego stypendium była lista obecności. Frekwencja na każdym ze szkoleń zawodowych wynosiła 100%. Uprawnieni uczestnicy projektu dojeżdżający na szkolenia mieli możliwość otrzymania zwrotów kosztów dojazdu. Osoby odbywające staż zawodowy objęte były ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy szkoleń zawodowych otrzymali materiały szkoleniowe i certyfikaty po zakończeniu szkoleń. W trakcie szkoleń zawodowych dla ich uczestników świadczony był catering. Wyniki rekrutacji do projektu pokazały, że projekt cieszy się dużym zainteresowaniem osób bezrobotnych. Dlatego też Caritas Archidiecezji Przemyskiej mając na uwadze objecie projektem jak największej liczby osób wystąpił do Wojewódzkiego Urzędu Pracy   w Rzeszowie o zwiększenie liczby uczestników projektu o 5 osób, bez zwiększania budżetu projektu. Było to możliwe z uwagi na powstałe oszczędności w trakcie realizacji projektu. Po zgodzie wyrażonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie  liczba uczestników projektu wynosi 70 osób. W momencie  tworzenia tej informacji projekt jest   jeszcze w trakcie realizacji. W projekcie rozpoczęło udział 70 osób, w tym 45 kobiet i 25 mężczyzn. Dane dotyczące statusu osób biorących udział w projekcie przedstawiają się następująco: osoby zarejestrowane jako bezrobotne 70(45 K, 25 M), osoby długotrwale bezrobotne 46(31 K, 15 M). Dane dotyczące wykształcenia osób biorących udział  w projekcie: podstawowe, gimnazjalne i niższe 20(13 K, 7 M), ponadgimnazjalne 43(26 K, 17 M), pomaturalne 2 (K), wyższe 5(4 K, 1 M). W ramach zatrudnienia subsydiowanego do projektu przystąpiło 8 przedsiębiorstw, w tym: 4 mikroprzedsiębiorstwa, 3 małe przedsiębiorstwa, 1 duże przedsiębiorstwo. Jeżeli chodzi o wykonanie wskaźników(założonych 18) to  w przypadku 14-tu, na dzień postania niniejszej informacji, stopień ich realizacji wynosi 100 i więcej procent. Dziewięć osób(4 K, 5M), spośród tych które zakończyły już odbywanie staży zawodowych podjęło pracę. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. Zakończone jest już odbywanie staży zawodowych przez osoby na nie skierowane. Wszystkim uczestnikom projektu wypłacane były co miesiąc stypendia stażowe. Przez Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej nawiązywane są kolejne kontakty z przedsiębiorcami w celu zatrudnienia, po zakończeniu staży, wymaganej w projekcie  liczby jego uczestników. Według opinii osób udzielających poradnictwa zawodowego   i kadry projektu uczestnicy projektu byli zdyscyplinowani i bardzo rzetelnie wypełniali swoje obowiązki.

Kolejnym z projektów realizowanych przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej był projekt skierowany do osób po 50 roku życia. Nazwany został ,, Zintegrowanie osób 50+ kluczem   do wejścia na rynek pracy’’ i był wdrożony do realizacji w ramach konkursu nr 28/POKL/7.2.1/2013. Okres realizacji projektu został wyznaczony w terminie od 01.02.2014 r. do 31.07 2014 r. Projekt wdrażany jest w ramach Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa   i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W chwili powstawania tej informacji projekt jest w trakcie realizacji. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dzięki aktywizacji zawodowej i społecznej oraz podniesieniu kwalifikacji zawodowych w terminie do 30.06.2015 r. Cele szczegółowe projektu to: nabycie umiejętności w zakresie poruszenia się po rynku pracy oraz wzrost wiary we własne możliwości przez 30 osób, uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych przez 30 UP poprzez odbycie szkoleń zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez staże zawodowe przez 30 UP(15 K, 15 M) podjecie zatrudnienia po zakończeniu staży zawodowych przez 21% UP. Grupa docelowa projektu to osoby w wieku powyżej 50 lat zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego i zarejestrowane jako osoby bezrobotne we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Rodzaje wsparcia oferowane uczestnikom projektu są następujące: poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe. W ramach szkoleń zawodowych zostały zorganizowane następujące szkolenia: pracownik administracyjno – biurowy, sprzedawca z obsługa kas fiskalnych, opiekunka osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. Poradnictwo zawodowe i szkolenia zawodowe organizowane były w dwóch miejscach tj. w Przemyślu i w Kąkolówce. Każdy uczestnik szkoleń zawodowych otrzymywał catering i materiały szkoleniowe. Po zakończeniu szkoleń dla każdego uczestnika wydawane były certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności i wiedzę. Uprawnionym uczestnikom wypłacone zostały zwroty kosztów dojazdu na szkolenia. Uczestnicy szkoleń i zajęć poradnictwa zawodowego posiadali ubezpieczenie na czas trwania zajęć. Wszystkim uczestnikom zostały wypłacone stypendia szkoleniowe za udział w danym szkoleni w pełnej wysokości, gdyż frekwencja na zajęciach wyniosła 100%. Trenerzy prowadzący szkolenia i zajęcia poradnictwa zawodowego podkreślali bardzo wysoki poziom frekwencji   i zdyscyplinowania każdej z grup. Przed rozpoczęciem staży wszystkim uczestnikom opłacone zostały badania lekarskie. Ponadto na czas trwania stażów zawodowych dla każdego uczestnika wykupione zostały polisy ubezpieczeniowe(NNW). Opinie osób uczestniczących w projekcie  są bardzo pozytywne. Podają takie stwierdzania jak to, że szkolenie zawodowe i udział w stażu zawodowym sprawia, że człowiek ,,odżywa’’, że dostają energii potrzebnej do poszukiwania prac i chęci do normalnego życia w otaczającym środowisku. Wzrost poziomu samooceny i wiary we własne możliwości przejawia się np. wyrażaną przez nich wolą uczestniczenia w nagraniu audycji radiowej poświęconej ocenie projektu z punktu widzenia uczestników projektu . Pomimo, iż staże zawodowe  jeszcze trwają, niektóre osoby już mają promesy od właścicieli firm, w których odbywają staż do podjęcia pracy po jego zakończeniu. Pracodawcy, u których odbywają się staże dla uczestników projektu podkreślają takie cechy stażystów jak: punktualność, frekwencja, troska  o stanowisko pracy i powierzone mienia, dbałość o estetykę miejsca pracy, wysoka kulturę stażystów. Wszystkim uczestnikom regularnie wypłacane są co miesiąc stypendia stażowe.  W opinii realizatora projektu zasadnym jest zapisywanie w Planach Działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie inicjatyw na rzecz osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Koszty budżetu projektu wynoszą 767 354, 63 zł.

Ciekawym wyzwaniem dla Caritas Archidiecezji Przemyskiej jest projekt pn.,, Większe możliwości w CIS Przemyśl’’, który rozpoczął się od 15.06.2014 r. i trwać będzie do 30.09.2015 r. Projekt wdrażany jest w ramach Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obszar realizacji projektu to woj. podkarpackie, powiat przemyski, gminy: Przemyśl, Krasiczyn, Medyka, Żurawica, Fredropol, Miast Przemyśl. Beneficjentem projektu jest Caritas Archidiecezji Przemyskiej, zaś jego imieniu wykonuje to  powołane przez Caritas Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia min. 90% z 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gmin: Przemyśl,   m. Przemyśl, Krasiczyn, Medyka, Żurawica, Fredropol do 30.09.2015 r. Cele szczegółowe projektu to: wzrost wiedzy o swoich predyspozycjach zawodowych u min. 90%  z 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, nabycie i rozwój umiejętności psychospołecznych przez min. 90 % z 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez min. 90% z 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez min. 90% z 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, nabycie umiejętności wykonywania pracy zgodnie  z zakwalifikowaniem do warsztatów i doświadczeniem zawodowym w CIS przez min. 90% z 40 zagrożonych wykluczeniem społecznym. Efektywność zatrudnieniowa w tym projekcie został określona na poziomie min. 30%, tj. min. 12 osób po zakończeniu udziału w projekcie winno podjąć zatrudnienie lub też podjąć własna działalność gospodarczą, w tym poprzez założenie spółdzielni socjalnej. Grupa docelowa projektu to osoby w wieku 18 -64 lat zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej z terenu gmin: miasto Przemyśl, Przemyśl, Krasiczyn, Medyka, Żurawica, Fredropol. Ścieżka uczestnictwa w projekcie obejmuje spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i psychologiem, indywidualna pomoc socjalną, udział w spotkaniach grup wsparcia, blok szkoleń podnoszący kompetencje społeczne i umiejętności poruszania się po rynku pracy, kurs ,,Własna firma’’, udział w jednym z warsztatów: przygotowania do produkowania okien nietypowych, gastronomiczny, ogrodniczo – porządkowy. Wszyscy uczestnicy projektu skorzystali dotychczas ze wsparcia w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem, na bieżąco korzystają z indywidualnej pomocy socjalnej, biorą udział w spotkaniach grup wsparcia, zakończyli udział w bloku szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i umiejętności  poruszania się po rynku pracy, wszyscy ukończyli kurs ,, Własna firma’’. Wszyscy uczestnicy biorą udział w warsztatach zgodnie z posiadanymi predyspozycjami i umiejętnościami. W warsztacie przygotowania do produkowania okien nietypowych udział bierze 20 osób, w warsztacie gastronomicznym udział bierze 10 osób i 10 osób w warsztacie ogrodniczo – porządkowym. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz certyfikaty ukończenia szkoleń. Każda  z osób uczestniczących w projekcie korzysta codziennie z ciepłych posiłków przygotowywanych dla wszystkich przez osoby biorące udział w warsztacie gastronomicznym. Dla wszystkich osób została zakupiona odzież ochronną. Wszyscy uczestnicy przeszli szkolenia bhp oraz opłacone zostały im badania lekarskie, w tym również specjalistyczne. Wykupiona została także polisa ubezpieczeniowa(OC i NNW). Koszty ogółem projektu wynoszą 1 200 549,36 zł.

Od dnia 19.07.2014 r. do 31.12.2015 r. Caritas Archidiecezji Przemyskiej realizuje projekt pn. ,,Uwierzyć w siebie’’, który uzyskał dotację w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej ,,Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu’’ pn. ,,Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2014 r.’’. Caritas Archidiecezji Przemyskiej przed złożeniem oferty podpisał porozumienia z Dyrektorem Powiatowego Urzędem Pracy w Przemyślu    i z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu o partnerstwie przy realizacji oferty zadania publicznego.  Celem głównym oferty jest poprawa dostępu do  zatrudnienia 12 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwijanie umiejętności psychospołecznych i podniesienie kwalifikacji zawodowych w ramach zajęć prowadzonych w CIS. Grupa docelowa projektu to 12 osób(7 K, 5 M), które zamieszkują na terenie powiatu grodzkiego przemyskiego, korzystające z pomocy społecznej lub zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu. Zaplanowane formy wsparcia to: spotkania indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym, psychologiem i pracownikiem socjalnym, spotkania z pracownikami sieci EURES, MOPS Przemyśl, rzecznikiem konsumentów, spotkania z przedstawicielami spółdzielni socjalnych. Uczestnicy projektu brać będą udział w trzech warsztatach tj. warsztat usług budowlano-porządkowych(3 os.), warsztat usług ogrodniczych(3 osoby), warsztat gastronomiczny( 6 osób). Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie przeszły szkolenia bhp, sfinansowane zostały im badania lekarskie, przekazana została im odzież robocza. Każdego dnia uczestnicy projektu otrzymują ciepły posiłek. Zajęcia na warsztatach prowadzone są przez instruktorów poszczególnych warsztatów. Budżet projektu wynosi 61 875, 00 zł.

Przy realizacji projektów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bardzo ważne jest nawiązanie współpracy z instytucjami, które zajmują się na co dzień sprawami osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym z powodu bezrobocia. Caritas Archidiecezji Przemyskiej pragnie w tym miejscu podkreślić, że współpraca ze wszystkimi instytucjami układa się bardzo dobrze i przyczynia się do sprawnego przebiegu zrealizowanych i realizowanych projektów. Ze strony Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu podjętych było sporo inicjatyw związanych z propagowaniem celów realizowanych w poszczególnych projektach. Były to m.in. spotkania z wójtami gmin z powiatu przemyskiego, spotkania z Prezydentem Przemyśla i Starostą Powiatu Przemyskiego, spotkania z dyrektorami i kierownikami ośrodków pomocy społecznej. Do opisanych powyżej projektów przystąpiło łącznie 635 osób. Adresaci projektu to osoby, którymi na co dzień zajmuje się Caritas Archidiecezji Przemyskiej na obszarze swojego działania, gdyż troska o ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym jest  jednym z głównych celów zapisanych w statucie Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Skip to content